YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Çalışmamızda Kütahya’da çalışmakta olan mesleki stajyer ve kurumlara bağlı olarak çalışan muhasebeciler üzerinde örgütsel adaletin iş memnuniyetleri üzerine etkisi, dağıtımsal ve prosedürel adalet boyutları da göz önünde tutulmak suretiyle irdelenmiştir. Araştırma Kütahya’da çalışmakta olan ve rassal olarak seçilmiş kurum ve kuruluşlara bağlı olarak çalışan 180 muhasebeciden anket yo lu ile elde edilen verilerin analizi sonucunda elde edilmiştir. Araştırma sonucunda Kütahya’da çalışmakta olan muhasebecilerin prosedürel adalet algılarının arttıkça; iş memnuniyetlerinin, örgütsel bağlılıklarının ve performanslarının arttığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Muhasebe Meslek Grubu, İş Memnuniyeti, Kütahya, Presedürel - Dağıtımsal Adalet

JEL Sınıflandırması: J28, M40, M41, M54.

 

The Effect Of Organizational Justice On Accountants' Job Satisfaction: Kütahya Sample

ABSTRACT

The impact of organizational justice on job satisfaction in our work has been examined by considering the dimensions of distributive and procedural justice on accountants under professional internships and institutions, working in Kütahya. Public Accountant, Certified Public Accountant who are working in Kütahya in our work. The study was conducted as a result of analysis of the data obtained by questionnaire of randomly selected 180 accountants working in Kütahya. As a result of the study, as the perceptions of procedural justice of accountants working in Kütahya increased; ıt is seen that on their job satisfaction, organizational commitment and performance increase.

Keywords: Organizational Justice, Accounting Profession Group, Job Satisfaction, Kütahya, Presedürel - Distributive Justice.

Jel Classification: J28, M40, M41, M54.


Bu dosyayı indir (2.pdf)Tam Metin (PDF)[Örgütsel Adaletin Muhasebecilerin İş Memnuniyeti Üzerine Etkisi: Kütahya Örneği ]405 Kb