YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Türkiye’de borsada işlem gören ve grup bazında değerlendirilen firmalar, 2005 yılı ndan itibaren Uluslararası Muhasebe Standartları/Uluslararası Finansal Raporlama Standartları (UMS/UFRS) ile uyumlu ulusal muhasebe ve finansal raporlama standartlarına göre konsolide finansal tablo hazırlayıp sunmaktadırlar. Literatürdeki çalışmalar doğru ltusunda, Türkiye’de borsada işlem gören firmaları baz alan bu çalışmada, konsolidasyona geçişin firma getirisi üzerindeki etkisi araştırılmıştır.

UFRS 10’a göre düzenlenen konsolide finansal tabloların firma getirisi üzerine herhangi bir etkisinin olup o lmadığını araştırmak amacıyla, hisse senedi getirisi ile finansal oranlar arasındaki ilişki literatürde yaygın olarak kullanılan Rasyo Modeli (Bayrakdaroğlu, 2012; Büyükşalvarcı ve Uyar, 2012) esas alınarak analiz edilmiştir. Konsolidasyon öncesi (2000 - 200 3), sonrası (2006 - 2009) ve bu çalışmanın yapıldığı son dönem (2012 - 2015) bazında dörder yıllık periyotları kapsayan, Borsa İstanbul’da işlem gören firmalardan elde edilen veriler regresyon analizi ile test edilmiştir. Araştırma sonuçları, konsolidasyona ge çişin önemli olduğuna ve konsolidasyon sonrası finansal oranların firma getirisini açıklama düzeyinde önemli değişiklikler meydana geldiğine işaret etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Konsolidasyon, finansal tablolar, finansal tablolar analizi.

JEL Sınıflandırması: M40, M41, M49.

The Impact Of Transition To Consolidation Under International Financial Reporting Standards 10 On Stock Returns Of Firms

ABSTRACT

Group firms listed on the Istanbul Stock Exchange in Turkey have been preparing consolidated financial statements in line with the rules set at International Accounting Standards/International Financial Reporting Standards (IAS/IFRS) since 2005. This study, focusing on the firms registered with stock exchange in Turkey, attempts to investigate the impact of the transition to consolidated financial statements on stock returns of firms.

This study, which seeks find out whether consolidated financial statements prepared in accordance with IFRS 10 have an impact on stock returns of firms or not, analysed the relationship between financial ratios and stock returns of firms, by using the Ratio Model (Bayrakdaroğlu, 2012; Büyükşalvarcı ve Uyar, 2012) which commonly used in literature. The data gathered from financial statement of the firms listed on the Istanbul Stock Exchange, covering the four years periods (four years pre-consolidation (2000 - 2003), four years post - consolidation (2006 - 2009) and four years the last period of this study (2012 - 2015)) were tested by running regression analysis. The results show that the level of relationship between financial ratios and stock returns of firms changed significantly after consolidation.

Keywords: Consolidation, financial statements, financial statement analysis.

Jel Classification: M40, M41, M49.


Bu dosyayı indir (3.pdf)Tam Metin (PDF)[Uluslararası Finansal Raporlama Standartları 10 Kapsamında Konsolidasyona Geçişin Firmaların Hisse Senedi Getirisi Üzerindeki Etkisi ]234 Kb