YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bir finanslama yöntemi olan kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, ölçülmesi ve dipnot açıklamaları na ait düzenlemeler, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu tarafından yayımlanan UMS 17 Kiralama İşlemleri Standardında ele alınmıştır. Ancak 2016 yılının Ocak ayında ilgili kurul UMS 17 Kiralama işlemlerinin yerine UFRS 16 Kiralamalar Standardını yayı nlamıştır. Yeni standart 2019 yılı Ocak ayında yürürlüğe girecek olup, UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılatı uygulayan işletmelerin, bu standardı erken uygulamalarına izin verilmektedir.

2019 yılının Ocak ayında uygulamaya girecek olan UFRS 16 Kiralama lar Standardının, UMS 17 Kiralama İşlemleri Standardından ayrılan en önemli yanı, faaliyet kiralamalarının bilanço dipnotlarında değil varlık ve borçlarda muhasebeleştirilmesine yönelik olarak yapılan değişikliktir. Diğer bir ifade ile sadece finansal kir alama işlemleri değil, faaliyet kiralaması işlemleri de bilançoda raporlanacaktır. Bu uygulama ile kiralama işlemlerinin muhasebeleştirilmesinde tek bir model kabul edilmiş olmaktadır. Kiracı işletmelerin, varlık/kaynak ve gelir/ gider dengelerinde önemli değişikliklere neden olacağı ve bu değişikliklerden dolayı finansal göstergelerin de etkileneceği tahmin edilmektedir.

Bu çalışma, literatürde yapılan çalışmalardan farklı olarak, faaliyet kiralamalarının bilançoda raporlanması durumunda kiracı işletmel erin finansal tablolarının nasıl etkileneceğini, örnekler yardımı ile, ortaya koymayı hedeflemektedir. Yapılan çalışma sonucunda kiracı işletme, faaliyet kiralaması işlemlerini UFRS 16’ya göre raporladığında, vergi, faiz ve amortisman öncesi karını (EBITDA), varlık ve kaynaklarını gerçeğe uygun ve şeffaf bir şekilde raporlayabilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Faaliyet Kiralamaları, Kiralama Muhasebesi.

JEL Sınıflandırması: M40, M48.

Operation Leases’ Accounting And Reporting By Lessees And It’s Effect On The Financial Statements (According To IFRS 16)

ABSTRACT

The arrangements for the recognition, measurement, and disclosure of leases, which are a financing method, are addressed in IAS 17 Leases, issued by the international accounting standards board(IASB). However, in January 2016, the IASB issued the IFRS 16 Leases standard. The new standard will enter into force in January 2019 and businesses applying IFRS 15 Customer Contracts are allowed to implement this standard early.

The most important difference between the IFRS 16 leases standard, that will be implemented in January 2019, and the IAS 17 Leases standard is the change in accounting for operating leases not in balance sheet footnotes but in assets and liabilities. In other words, not only financial leases transactions but also operation leases transactions will be reported on the balance sheet. With this application, a single model has been adopted in accounting for leases. It is estimated that the lessees will cause significant changes in asset/liability and income/expense balances and will be affected by financial ratios due to these changes.

Unlike the studies in the literature, this study aims to reveal how the financial statements of the lessees will be affected if the operating leases are reported on the balance sheet, with the help of examples. The study reveals that the lessees reports the operating lease transactions on the balance sheet and causes the earning before tax, interest, and amortization (EBITDA) and asset and liability to be reported in a fair value and transparent manner.

Keywords: Operational Leases, Leases Accounting.

Jel Classification: M40, M48.


Bu dosyayı indir (4.pdf)Tam Metin (PDF)[UFRS 16 Kiralamalar Standardı Kapsamında Faaliyet Kiralamasının Kiracı İşletme Tarafından Muhasebeleştirilmesi ve Raporlanması ]303 Kb