YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Çalışmanın amacı, muhasebe eğitimi alan öğrencilerin muhasebe kavramına yönelik algılarını renk, hayvan, besin türü, mevsim, oyun, çiçek ve eşya metaforları aracılığıyla incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, 2015 - 2016 öğretim yılında Sakarya Üniversitesi İşletme ve Siyasal Bilgiler Fakültelerinde İşletme, Sağlık Yönetimi, Finansal Ekonometri ve Yönetim Bilişim Sistemleri bölümlerinde öğrenim gören ve genel muhasebe dersini alan toplam 271 öğrenciden “Eğer muhasebe bir renk (hayvan, besin türü, mevsim, oyun, çiçek ve eşya) olsaydı, “….” olurdu. Çünkü “….” cümlelerini tamamlamaları istenmiştir. Verilerin analizinde frekans, yüzde hesaplamaları ve iç erik analizi yöntemi kullanılmıştır. Elde edilen verilerin nitel analizi sonucu muhasebe eğitimi alan öğrencilerin muhasebe kavramına ilişkin algıları arasında “zor, sıkıcı ve karmaşık bir ders olarak muhasebe”, “gerekli, faydalı, önemli bir ders olarak mu hasebe” ve “heyecan verici bir ders olarak muhasebe” algılarının ön plana çıktığı görülmektedir. Araştırmaya katılan öğrencilerin her bir kategori için en yaygın olarak kullandıkları metaforlar sırayla “siyah, aslan (kaplan), sebze türü, kış, saklambaç, kaktüs ve hesap makinesi” dir.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Eğitimi, Metafor, Muhasebe Algısı.

JEL Sınıflandırması: M00, M40, M41 .

Metaphors For Accounting Perceptions Of Students Who Have Accounting Education

ABSTRACT

Purpose of the study, to examine accoun ting students' perceptions of accounting concept /course through color, animal, food type, season, game, flower and ware metaphors. In accordance with this purpose, 271 students in total who have attended general accounting course in 2015 - 2016 academic year in Sakarya University Faculty of Business and Political Sciences in Business Administration, Health Management, Financial Econometrics and Management Information Systems departments are asked to complete the sentences: "If accounting had a color (animal, food type, season, game, flower, and ware), it would be ...... ". In the analysis of the data, frequency, percentage calculations and content analysis method were used. Result of qualitative analysis of obtained data, some perceptions have appeared to stand out that "Accounting as a difficult, boring and complex course", "accounting as a necessary, useful, important lesson" and "accounting as an exciting lesson" among the perceptions of the accounting course / concept of accounting education students. The most commonly used metaphor for each category of students participating in the survey are "black, lion (tiger), vegetable type, winter, hide - and - seek, cactus and calculator".

Keywords: Corporate Wisdom, Knowledge Management, Accounting Information System, Management Accounting.

Jel Classification: M00, M40, M41.


Bu dosyayı indir (6.pdf)Tam Metin (PDF)[Muhasebe Eğitimi Alan Öğrencilerin Muhasebe Algılarına Yönelik Metaforlar ]381 Kb