YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Küreselleşen ve sınırların kalktığı dünyada finansal okuryazarlık, bireylerin ekonomik hayatın karmaşıklığına ve belirsizliğine karşı korunmak için ihtiyaç duydukları bilgi ve becerileri sağlar. Günümüz sosyo - ekonomik koşullarında bireylerin finansal okuryazarlık becerilerine sahip olmaları hem finansal problemleri önceden öngörüp çözebilmeleri hem de refah içinde bir hayat sürdürebilmeleri açısından önemlidir. Bu koşullarda gençlerin finansal risk ve fırsatların farkında olmaları, bütçelerini doğru yönetebilmeleri, finansal problemlere karşı öngörü geliştirebilmeleri, finansal bilgi birikimi ne ulaşmaları ve bunu hayatları boyunca devam ettirebilmeleri, bireylerin ve dolayısıyla toplumun finansal sağlığını geliştirmeye katkı sağlayacaktır. Çalışmada gençlerin almış oldukları eğitimin, finansal bilgi birikimlerine hangi düzeyde katkı sağladığı belirlenmeye çalışılmıştır. Bu amaçla da Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme bölümünde okuyan öğrencilerin finansal okuryazarlık durumunu etkileyen faktörler incelenmiştir. Analizde Ki - kare test istatistiği kullanılmıştır. Sonuçlar, öğrencilerin büyük çoğunluğunun temel düzeyde finans bilgisine sahip olduğu ancak ileri düzeyde finans bilgilerinin yetersiz olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte, öğrencilerin genel finans bilgilerinin demografik ve eğitimsel özellik lerinden bazıları tarafından etkilendiği belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Finansal Okuryazarlık, Finansal Bilgi, Üniversite Öğrencileri.

JEL Sınıflandırması: A22,D14,G10 .

 

A Study of the Factors Influencing the Financial Literacy of University Students: The case of Muğla Sıtkı Koçman University

ABSTRACT

Financial literacy provides the knowledge and skills that individuals need in order to protect themselves against the complexity and uncertainty of economic life in a globalized and borderless world. In today's socioeconomic conditions, it is important for individuals to be equipped with financial literacy skills, both to anticipate and to solve financial problems and to live well. Young people’s awareness of financial risks and opportunities and budget management; their foresight regarding financial problems and financial knowledge and its sustainability throughout their lives improve the financial health of individuals, and thus, of society. This study aimed to determine the contribution level of young people’s education to their financial knowledge. For this purpose, the factors influencing the financial literacy of the students from the Department of Management in the Faculty of Economics and Administrative Sciences of Muğla Sıtkı Koçman University were investigated. Chi-square test statistic was used in the analysis. The results show that the vast majority of students have a basic level of financial knowledge, but that advanced financial information is inadequate. However, it has been determined that students are influenced by some of the demographic and educational characteristics of the general financial information.

Keywords: Financial Literacy, Financial Knowledge, University Students.

Jel Classification: A22,D14,G10.


Bu dosyayı indir (7.pdf)Tam Metin (PDF)[Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Durumunu Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Örneği ]449 Kb