YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Çalışmada, halka arz öncesi ve sonrası süreçlerinde 37 firmanın mali tablolarından elde edilen 18 finansal oran analiz edilerek benzeşen ve ayrışan finansal karakteristikler belirlenmeye çalışılmıştır. Halka arz öncesine göre finansal oranlarda farklılıklar t - testi ile belirlenmiş, farklılığın en önemli ayrımcılarının aktif devir hızı, maddi duran varlık devir hızı, net işletme sermayesi devir hızı, dönen varlıklar/toplam aktifler ve duran varlıklar/toplam aktifler olduğu logaritmik regresyon yöntemi ile gösterilmiştir. Halka arz olasılıkları bu oranlar üzerinden hesaplanmış, halka arz öncesi ve sonrası yoğunlaşmalar belirlenmiştir. Farklı sektör ve yıllara rağmen yoğunlaşmalar, önemli ölçüde homojen finansal davranışlar olduğunu göstermektedir. Bulgular, halka arz güdülerinden (incentives) büyüme, bilinirliğin artması önermelerini destekler niteliktedir. Kârların halka arzdan sonra düşüşü, makyajlama ihtimalini düşündürmektedir.

Anahtar Kelimeler: Halka arz öncesi, halka arz sonrası, makyajlama, yoğunluk analizi .

JEL Sınıflandırması: G30, G39 .

Financial Characteristics of Pre and Post IPO Firms Traded in Borsa Istanbul

ABSTRACT

In the study, 18 financial ratios of 37 listed firms are analyzed pre and post IPO process to determine similar or differentiated financial characteristics. The differences in financial ratios analyzed by t-test and assets turnover, tangible assets turnover, networking capital turnover, current assets over total assets, and long-term assets over total assets ratios are the most discriminative ratios as logistic regression suggested. The probability of IPOs are calculated with the same ratios. Moreover, densities are estimated for pre and post IPO periods and even the time intervals and industries are different, firms highly cluster and homogeneous financial behaviors in pre and post IPO periods. Findings support the growth and publicity incentives of going public. The lowered profits after IPO address window dressing possibilities.

Keywords: Pre - IPO, post - IPO, window dressing, density analysis.

Jel Classification: G30, G39


Bu dosyayı indir (10.pdf)Tam Metin (PDF)[Borsa İstanbul’a Kayıtlı Firmaların Halka Arz Öncesi Ve Sonrası Finansal Karakteristikleri ]425 Kb