YOOtheme

Announcements

ÖZET

Kurumsal yatırım kararları, firma değeri üzerinde önemli etkisi olan bir yönetim alanıdır. Bununla birlikte; insan faktörünün de içinde olduğu bu yönetim alanında bilişsel önyargıların ne tür etkilere sahip olduğunu ortaya koyan sınırlı sayıda çalışma bulunmaktadır. Bu boşluğu doldurmak amacıyla çalışmada yönetici iyimserliğinin kurumsal yatırım kararları üzerin deki etkileri yönetimsel irrasyonalite bağlamında ele alınarak davranışsal ve psikolojik belirleyicilerin önemine dikkat çekilmesi amaçlanmıştır. Araştırmanın özgünlüğü Türkiye’de Turizm sektörü kurumsal yatırım kararlarını davranışsal kurumsal finans çerçevesinde değerlendiren ilk çalışma olmasına dayanmaktadır. Araştırmada Borsa İstanbul’da işlem gören sekiz adet Turizm işletmesinin 2011 - 2016 dönemi verileri iki aşamalı Sistem - Genelleştirilmiş Momentler Yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgular, yönetici iyimserliğinin yatırım kararlarını etkileyen önemli bir faktör olduğunu göstermiştir. Bunun yanında, büyüme fırsatlarının yatırım kararlarını pozitif yönde, önceki dönem yatırımlarının mevcut yıldaki yatırım kararlarını ise negatif yönde etkilediği sonuçlarına ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Davranışsal Kurumsal Finans, Kurumsal Yatırım Kararları, Yönetici İyimserliği.

JEL Sınıflandırması: G40, Z33 .

The Effects of Managerial Optimism on Corporate Investment Decision: The Case of Tourism Sector

ABSTRACT

Corporate investment decision making is one of the managers’ corporate financial policies, which has an important effect on firm value. However, there is a very limited study about how managerial - behavioral biases affect this decision. In this study, in order to fulfill this gap, it is intended to draw attention to the importance of the behavioral and psychological biases by investigating the role of managerial optimism on corporate investment decisions in the context of managerial irrationality. This study is the first one which analyzes the corporate investment decisions in the context of behavioral corporate finance in the tourism sector in Turkey and this makes the study very unique. The data used in the analysis obtained from the Borsa Istanbul for the eight firms in the tourism sector in the period 2011 - 2016 and two-stage System - Generalized Methods of Moments method is employed in the analysis. The findings indicate that managerial optimism is an important factor which affects corporate investment decision. Besides, it is found that growth opportunities have a positive role while prior corporate investments have a negative role in corporate investment decisions.

Keywords: Behavioral Corporate Finance, Corporate Investment Decisions, Manager Optimism .

Jel Classification: G40, Z33.


Download this file (11.pdf)Tam Metin (PDF)[Yönetici İyimserliğinin Kurumsal Yatırım Kararları Üzerindeki Etkileri: Turizm Sektörü Örneği ]265 Kb