YOOtheme

Duyurular

ABSTRACT

This study examines the determinants of capital structure decisions for the firms operating in the transportation industry in Turkey. Firms listed on Borsa Istanbul Stock Exchange Transportation Index have been analyzed using panel data analysis for the period of 2002 - 2013. According to the findings “Tangibility” and “Size” are significantly and positively associated with long-term financing decisions, supporting trade-off theory. Additionally, results show the significant effects of corporate governance practices, specifically board size, board independence and institutional ownership on capital structure decisions.

Keywords: Capital Structure, Corporate Governance, Transportation Industry, Turkey.

Jel Classification: G32, G34.

 

Sermaye Yapısını Etkileyen Faktörler: BIST Ulaştırma Endeksinde Bir Uygulama

ÖZET

Bu çalışmada, Türkiye’de faaliyet gösteren ulaştırma işletmelerinin s ermaye yapısı kararlarını etkileyen faktörler incelenmektedir. Borsa Istanbul Ulaştırma Endeksinde işlem gören 11 adet ulaştırma işletmesi, 2002 - 2013 yıllarını kapsayacak şekilde panel veri analizi ile incelenmiştir. Çalışmanın bulgularına göre, “Varlık Yapısı” ve “İşletme Büyüklüğü” ile “Uzun Vadeli Borçlanma Oranı” arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunmuştur. Bu sonuç “Dengeleme Teorisini” desteklemektedir. Ayrıca elde edilen sonuçlar, kurumsal yönetim uygulamalarının, özellikle yönetim kurulu büyüklüğü, yönetim kurulu bağımsız üye sayısı ve kurumsal sahiplik oranının sermaye yapısı kararlarında anlamlı bir etkisi olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Sermaye Yapısı, Kurumsal Yönetim, Ulaştırma Endeksi, Türkiye

JEL Sınıflandırması: G32, G34 .