YOOtheme

Announcements

ÖZET

Kamu Gözetimi Kurumu(KGK) tarafından 29 Temmuz 2017 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Büyük ve Orta Boy İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (BOBİ FRS)’nin, “Türkiye Muhasebe /Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)” ile temel konularda karşılaştırılması ve faklılıkların ortaya konması, bu çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Genel olarak TMS/TFRS’ler ile uyumlu, daha sade bir dille kaleme alınmış olan BOBİ FRS’de, kapsama alınmayan standartlar bulunduğundan ve uygulama kolaylıkları sağlandığından, iki standart seti arasında bazı farklılıklar ortaya çıkmaktadır. Kapsamlı kar kavramının kullanılmadığı BOBİ FRS’de finansal durum tablosu, kar zarar tablosu ve özkaynak değişim tablosu formatında farklılıklar bulunmaktadır. Orta büyüklükteki işletmelerde genel olarak maliyet esaslı bir finansal raporlama getirilmiş, büyük işletmeler için finansal tablo kalemlerinin ölçümünde gerçeğe uygun değer kavramı korunmuş ve büyük işletmelere yönelik bazı ilâve yükümlülükler getirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Faydalı finansal bilgi, gerçeğe uygun değer, finansal raporlama standartları

JEL Sınıflandırması: M40, M41.

Comparison of the Differences between BOBİ FRS and TAS / TFRS

ABSTRACT

The purpose of this study is to compare and to determine the differences between "Financial Reporting Standard for Large and Medium Size Enterprises (BOB FRS)" and Turkish Accounting / Financial Reporting Standards (TAS / TFRS). BOBI FRS does not use the concept of comprehensive profit and does not cover some standards. Therefore, there are differences in the format of the financial position table and the profit and loss statement in particular. Medium-sized enterprises generally have cost-based financial reporting, the concept of fair value is maintained in the measurement of financial statement items for large enterprises and some additional obligations have been introduced for large enterprises.

Keywords: Useful financial information, true and fair value, financial reporting standards.

Jel Classification: M40, M41.


Download this file (1.pdf)Tam Metin (PDF)[Temel Konularda BOBİ FRS ve TMS/TFRS Karşılaştırması ]283 Kb