YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışma akademisyenlerin bakış açısıyla, üniversitelerdeki muhasebe eğitim sürecindeki noksanlıkları, eğitimde yer alması gereken ders içeriklerini, ders ortamında kullanılan yöntem ve araçları, üniversitelerdeki çalışma koşulları gibi faktörlerin araştırılması ile eğitim sistemindeki ihtiyaçları belirlemek amaçlı yapılmıştır. Türkiye’de lisans ve ön lisans programlarında muhasebe eğitimi veren 1463 akademisyen yer almaktadır. Bu rakam Güneydoğu Anadolu bölgesinde faaliyet gösteren üniversitelerde 34 ön lisans, 88 lisans olmak üzere 122 öğretim elemanı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde görev yapan ve muhasebe eğitimi veren 48 akademisyen üzerinde gerçekleştirilen anket çalışmasında, akademisyenlerin cinsiyet, görev yeri, akademik unvan, çalışma süreleri gibi demografik özellikleri ile muhasebe eğitimi üzerindeki görüşleri incelenmiştir. Ayrıca akademisyenlerin eğitim sistemi hakkındaki öneri ve yorumlarına da çalışma sonunda yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Eğitimi, Akademisyen, Muhasebe.

JEL Sınıflandırması: M41, I20, I21.

A Research On The Opinions Of Accounting Teachers On Accounting Education In The University: The Case Of The Southeastern Anatolia Region

ABSTRACT

This study aims to determine, from an academic perspective, the needs of the accounting education by searching the factors such as the gaps in the accounting education process, the lesson contents that should be included in the education, the techniques and tools used in the accounting education process and the working conditions in universities. Despite having 1463 academicians teaching accounting courses in undergraduate and vocational college level in Turkey, the research is limited itself to the Southeastern Anatolia region in where 88 academicians at the undergraduate level and 34 ones at the college level are teaching accounting courses.

Interviewees were chosen in accordance with demographical features of academicians (gender, place of employment, academic title, working time and their opinions about accounting education) in the region. Based on that, the survey has been conducted with 48 academicians teaching accounting courses in the Southeastern Anatolian region. In addition, at the end of the study, suggestions, and comments of academicians about the education system were included.

Keywords: Accounting Education, Academician, Accounting.

Jel Classification: M41, I20, I21.


Bu dosyayı indir (2.pdf)Tam Metin (PDF)[Üniversitelerde Muhasebe Öğretim Elemanlarının, Muhasebe Eğitimi Hakkındaki Görüşleri Üzerine Bir Araştırma: Güneydoğu Anadolu Bölgesi Örneği ]275 Kb