YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmada üniversitede bulunan öğrencilerin muhasebe dersine ilişkin başarılarını etkileyen faktörlerin tespit edilip elde edilen sonuç doğrultusunda bu faktörlerle ilgili çalışmalar yapılarak bireyin akademik eğitim kalitesinin arttırılması amaçlanmıştır. Yapılan bu araştırmanın ana kütlesi için Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve idari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nde okuyan Genel Muhasebe-1 dersini almış, birinci sınıf (İkinci Öğretim) öğrencileri ve aynı dersten tekrara kalan (İkinci Öğretim) öğrenciler başarı düzeylerinden dolayı seçilmiştir. Doldurulması istenilen 63 sorudan oluşan toplam 180 anketin tamamı öğrenciler tarafından cevaplanmış olup çalışmada bu anketlerden elde edilen veri setinden yararlanılmıştır. Sorular, öğrencilerin sosyo- demografik özellikleri, alınmış olan Genel Muhasebe-1 dersiyle ilgili mevcut durum ve düşünceler ile muhasebe dersinde başarıyı etkileyebileceği düşünülen faktörlerden oluşmaktadır . Çalışmada muhasebe eğitimi ile ilgili genel bilgiler verilmiş ve başarı düzeyinde etkili olan 16 açıklayıcı değişkenin varlığı tespit edilmiştir.

Anketlere verilen cevaplar SPSS paket programından yararlanılarak değerlendirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Dersi, Muhasebe Eğitimi, Başarıyı Etkileyen Faktörler.

JEL Sınıflandırması: M40, M49, A29.

Determining The Factors That Affecting The Success In Accounting Lesson: Kahramanmaraş Sütçü İmam University Sample

ABSTRACT

The present study identifies the success factors of accounting course for the university students and aims to increase academic standards in light of the findings. Accounting course from Management Faculty of Kahramanmaras Sutcu Imam University is selected and freshmen (Secondary Education) students, both who are taking the course for the first time and who have failed before are in involved in this study. The data set utilized consists of a total 180 questionnaires, which include 63 questions filled in by the students. Questionnaire questions cover socio-demographic characteristics of the students, opinions about accounting course, and possible success factors. The study outlines general information about the accounting education and identifies 16 different variables which are effective on success level.

SPSS is utilized in analyzing the questionnaire.

Keywords: Accounting Lesson, Accounting Education, Factors Affecting Success.

Jel Classification: M40, M49, A29.


Bu dosyayı indir (3.pdf)Tam Metin (PDF)[Muhasebe Dersinde Başarıyı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Örneği ]296 Kb