YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Adli muhasebe: Muhasebe bilgi ve becerileriyle harmanlanmış araştırma yöntem ve tekniklerini kapsayan muhasebe uzmanlığıdır. Adli muhasebe uzmanları vergi hukukundan dolayı mağdur olduğunu düşünen mükelleflere, vergi davalarında görevli hâkim ve avukatlara bilirkişilik, uzman tanıklık ve danışmanlık desteği adı altında yardımcı olabileceklerdir. Bu doğrultuda yapılan çalışmada vergi davaları ve adli muhasebe ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmış daha sonra anket yoluyla SMMM, avukat ve hâkimlerin adli muhasebe uygulamalarına bakış açıları sorgulanmıştır. 426 anketten elde edilen veriler SPSS 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir. Analiz sonucunda meslek, hizmet yılı ve yaş değişkenleri açısından anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Adli Muhasebe, Uzman Tanık, Vergi Davaları, Muhasebe, Vergi

JEL Sınıflandırması: M40, M41.

The Role of Forensic Accounting In Tax Cases

ABSTRACT

The purpose of this study is to compare and to determine the differences between " Forensic accounting: It’s the accounting expertise that includes research techniques and methods blended with accounting information and skills. Forensic accounting specialists will be able to help taxpayers who think they are victims of tax law, to judges and lawyers in tax cases under the name of expertise, expert witness, and counseling support. In this study, the tax cases and forensic accounting relations were tried to be put forward, later by the questionnaires the perspectives of certified public accountants, lawyers and judges were questioned to forensic accounting practices. The data obtained from 426 questionnaires were analyzed using SPSS 21.0 software. As a result of the analysis, significant differences were found in terms of occupation, years of service and age.

Keywords: Forensic Accounting, Expert Witness, Tax Cases, Accounting, Tax.

Jel Classification: M40, M41.


Bu dosyayı indir (6.pdf)Tam Metin (PDF)[Vergi Davalarında Adli Muhasebenin Rolü ]591 Kb