YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Finansal sistemin en önemli kurumları arasında yeralan bankaların sundukları finansal tablolar, yatırımcı ve müşteri sayılarının fazlalığı, faaliyetlerinin ülke/ülkeler ekonomilerini etkileme gücü vb. nedenlerle birçok kullanıcı tarafından kullanılmaktadır. Kullanıcıların finansal tabloları hazırlayanlardan beklentileri, finansal tablo kalite düzeylerinin yüksek olmasıdır. Kâr yönetimi ve sermaye yönetimi uygulamaları finansal tablo kalite düzeyini olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmada, amacı finansal tabloların kalite ve karşılaştırılabilirlik düzeylerini artırmak olan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’nın Türk Bankacılık sisteminin kâr ve sermaye yönetimi uygulamaları üzerindeki etkisi görülmeye çalışılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre Türk Bankacılık sektörü kredi ve diğer alacaklar değer düşüklüğü karşılıkları aracılığıyla sınırlar dahilinde kâr ve sermaye yönetimi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Diğer taraftan Uluslararası Finansal Raporlama Standartları’na geçiş ile kâr yönetimi davranışında azalış gözlemlenirken UFRS sonrası sermaye yönetimi faaliyetlerinde anlamlı bir değişim gözlemlenmemiştir.

Anahtar Kelimeler: Bankalar, Kâr Yönetimi, Sermaye Yönetimi, Banka Finansal Tabloları, UFRS, Finansal Tablolarda Kalite, Muhasebe Kalitesi, Kredi Kayıp Karşılıkları.

JEL Sınıflandırması: G21, M40, M41.

A Perspective on Association Between International Financial Reporting Standards and Earnings Quality of Turkish Banking Sector

ABSTRACT

Banks are the among the most important institutions of the financial system. Bank financial statements are used by many users for many reasons such as the number of investors and customers and the power of their activities affecting the economies of the country/countries. The users of the financial statements expect high quality reporting from the preparers. Earnings management and capital management practices adversely affect the quality of the financial statement. In this study, the impact of the use of International Financial Reporting Standards, which aims to increase the quality and comparability levels of the financial statements, on the earnings and capital management practices is analyzed for the Turkish banking system. According to the results, banks are using loan loss provisions for earnings and capital management purposes. The significant decrease has been observed for earnings management activities for post–IFRS period, however, IFRS resulted in no significant change for capital management activities.

Keywords: Banks, Earnings Management, Capital Management, Bank Financial Statements, IFRS, Financial Statements Quality, Accounting Quality, Loan Loss Provisions.

Jel Classification: G21, M40, M41.


Bu dosyayı indir (10.pdf)Tam Metin (PDF)[Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Türk Bankacılık Sektörü Kâr Kalitesi Arasındaki İlişkiye Bir Bakış ]420 Kb