YOOtheme

Announcements

ÖZET

Çalışmanın amacı, Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde Genel Muhasebe dersini alan 13.772 öğrencinin yaşları, cinsiyetleri, üniversiteye kayıt şekilleri, kayıtlı oldukları program ve ağırlık genel not ortalamaları ile Genel Muhasebe dersi notları arasında ilişki olup olmadığını ortaya koymak ve Genel Muhasebe dersinin performansına etki eden faktörleri tespit etmektir. T testi, Anova testi, korelasyon analizi ve çoklu regresyon analizinin yapıldığı çalışmanın sonuçlarına göre, öğrencilerin %32,5’inin dersi geçtiği, daha önce herhangi bir yükseköğretim kurumundan mezun olan öğrencilerin en başarılı öğrenciler olduğu, yaş grupları içinde en yüksek oranda AA ile dersi geçen öğrencilerin 50 yaşın üstünde olan öğrenciler olduğu, ağırlıklı genel not ortalaması 3,00’ün üzerinde olan öğrencilerin %42’sinin AA, %21,6’sının BA alarak dersi geçtiği, dersten AA alan öğrencilerin %52,9’unun ağırlıklı genel not ortalamasının 3,00’ün üzerinde olduğu saptanmıştır . Ayrıca öğrencilerin Genel Muhasebe notları ile yaşları, kayıtlı oldukları program, kayıt şekilleri, ağırlıklı genel not ortalamaları arasında istatistiki olarak anlamlı bir ilişki olduğu ve bağımsız değişkenlerin Genel Muhasebe notunu %46,4 açıkladığı belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Eğitimi, Genel Muhasebe, Öğrenci Performansı, Açıköğretim Fakültesi.

JEL Sınıflandırması: M40, M41, I21, I23.

Factors Of Affecting Financial Accounting Performance Of Students In Atatürk University Open Education Faculty

ABSTRACT

The aim of the study is to determine whether there is a relationship between General Accounting grades of 13,772 students who took General Accounting course at Atatürk University Open Education Faculty and genders, ages, registration type, registered programs, overall grade point averages and the factors that affect the performance of the General Accounting course is to determine. In the study, t-test, ANOVA test, correlation analysis and multiple regression analysis have used in the analysis of data. According to the results of the analysis, it has determined that 32.5% of the students have passed the course, the students who have previously graduated from any higher education institution are the most successful students, among the age groups, the students with the highest ratio AA are the students who are over 50 years old, 42% of the students whose grade point averages have above 3.00 passed with AA, 21.6% have passed the course with BA, 52.9% of the students with grade AA are above 3.00 of the overall grade point averages. In addition, it has determined that there is a statistically significant relationship between the students' General Accounting grades and their ages, programs, registration type, the overall grade point averages and the predictor variables have explained 46.4% of the General Accounting grade.

Keywords: Accounting Education, Financial Accounting, Student Performance, Open Education.

Jel Classification: M40, M41, I21, I23.


Download this file (11.pdf)Tam Metin (PDF)[Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nde Genel Muhasebe Dersini Alan Öğrencilerin Performansını Etkileyen Faktörler ]319 Kb