YOOtheme

Announcements

ÖZET

Şirketlerin faaliyetlerini küreselleşme, yoğun rekabet ortamı ve teknolojik gelişmeler şekillendirmektedir. Nesnelerin İnterneti yeni bir kavram olarak ortaya çıkmıştır. Bu kavram ile küresel bir iletişim ağı olan internetin bilgiyi sadece insanlardan değil nesnelerden de alması ve böylece topladığı bilgiyi yorumlayıp diğer nesnelere ve insanlara iletmesi ifade edilmektedir. Günümüzde internete bilgi girişlerinin neredeyse tamamı insan kaynaklıdır. İnsanoğlunun zamanının kısıtlılığı, bilgi eksikliği ve hatalı bilgi girme olasılığı gibi gerekçelerden dolayı internetten sağlanan yarar sınırlıdır. İnternetin nesneler ile sürekli bağlantılı olarak sağlayacağı bilgiler ile kendi kendini yönetir bir duruma kavuşması sonucunda hem gündelik hayatta hem de şirketlerin satın alma, üretim, satış, bakım ve onarım gibi yönetim süreçlerinde etkinlik ve verimlilik artacaktır. Bu çalışmada, geleceğin işletmelerinde denetim, denetçinin rolü ve nesnelerin interneti kavramının denetim alanına uygulanabilirliği stok döngüsü kapsamında açıklanmaktadır. Nesnelerin internetinden yararlanılması sayesinde, insana özgü hataların azaltılması, denetim kalitesinin arttırılması, zamanın etkin kullanılması ve maliyetten tasarruf edilmesi ile rekabet üstünlüğü kazanılması olanaklıdır.

Anahtar Kelimeler: Nesnelerin İnterneti, Stoklar, Bağımsız Denetim, Muhasebe.

JEL Sınıflandırması: M42, M41, M11.

Internet of Things In Auditing: Inventory Cycle

ABSTRACT

Globalization, intensive competitive environment and technological improvements shape the activities of companies. The Internet of Things has emerged as a new concept. This concept states that the global Internet should not only collect information from humans but also from things in order to analyze the information collected and transmit it to other things as well as humans. The data input processing to Internet derives mostly from humans. However, due to reasons such as the limited time and lack of information of people, and the possibility of entering erroneous information during processing, the benefits provided by the Internet are limited. The continuous connection with objects and autonomous management of the Internet will increase the efficiency and effectiveness in the everyday life and corporations’ activities such as purchase, production, sales, repair and maintenance. This paper examines the transformation in audit, the role of the auditors in future companies and the application of the Internet of things concept to inventory cycle in auditing. The utilization of the Internet of things will decrease human derived mistakes, improve audit quality, and help gain competitive advantage thanks to time and cost minimization.

Keywords: Internet of Things, Inventory, Independent Auditing, Accounting.

Jel Classification: M42, M41, M11.


Download this file (2.pdf)Tam Metin (PDF)[Muhasebe Denetiminde Nesnelerin İnterneti: Stok Döngüsü ]490 Kb