YOOtheme

Announcements

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, şirketler tarafından yapılan pay geri alım programlarına ilişkin bildirimlerin hisse getirisine etkisini belirlemektir. Bu amaca odaklanan çalışmada Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin 2014-2016 yılları arasında pay geri alım programı başlatmasına ilişkin 100 adet bildirimin hisse getirilerine etkisi olay çalışması yöntemiyle incelenmiştir. Çalışma sonucunda, pay geri alım bildirimlerinin, bildirim tarihi öncesinde ve sonrasında istatistiksel olarak anlamlı kümülatif anormal getiriler yarattığı tespit edilmiştir. Ayrıca aktif büyüklüğüne göre ve piyasa değer/defter değerine göre ayrılan gruplar arasında bu ilişkinin farklılaştığı görülmüştür.

 

Anahtar Kelimeler: Pay Geri Alımı, Hisse Getirileri, Anormal Getiri, Kümülatif Anormal Getiri, Olay Çalışması.

 

JEL Sınıflandırması: G11, G12, G14.

The Effect Of Stock Repurchase Program Announcements On Stock Returns

ABSTRACT

The aim of this study is to determine the impact of share repurchase programs announcements made by companies on the stock return. In the study, the effect of 100 stock repurchase program announcements made by companies listed in Borsa İstanbul between 2014 and 2016 on stock returns are examined by event study method. As a result of the study, it was determined that the share repurchase announcements resulted in statistically significant cumulative abnormal returns before and after the reporting date. It is also seen that this relationship differs between the groups according to asset size and market value / book value.

Keywords: Stock Repurchase, Stock Returns, Abnormal Return, Cumulative Abnormal Return, Event Study.

Jel Classification: G11, G12, G14.


Download this file (4.pdf)Tam Metin (PDF)[Pay Geri Alım İlanlarının Hisse Getirisine Etkisi ]664 Kb