YOOtheme

Announcements

ÖZET

Enron başta olmak üzere büyük halka açık şirketlerin iflası ile sonuçlanan, muhasebe kayıtlarında yapılan hile ve usulsüzlüklerin küresel çapta neden olduğu maliyetin büyüklüğü hem kamu otoritesini hem de işletme ile ilişkili tarafları hile konusunu daha çok sorgular hale getirmiştir. Hilenin gerçekleşmesinden sonra ortaya çıkarılması hem zor hem de maliyetli bir süreçtir. Geleneksel denetim yöntemleri çoğu durumda hile ve usulsüzlüklerin tespiti için yeterli olmamaktadır. Günümüzde bilgi teknolojilerinde yaşanan gelişmeler ve depolanan verilerin çok büyük boyutlara ulaşmaya başlaması ile riskler doğmadan veya oluştuğu anda önlemini alma anlayışı olan proaktif yöntemler önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, hile denetiminde kullanılan proaktif yaklaşımların işleyişine ilişkin bilgiler vermektir.

Anahtar Kelimeler: Hile denetimi, Veri Madenciliği, Sayısal Analiz.

JEL Sınıflandırması: M42, C49.

Fraud Auditing: Proactive Approaches Used for Red Flags Detection

ABSTRACT

The size of the global cost of fraud and irregularities in accounting records, resulting in the bankruptcy of Enron being in the first place and other large publicly traded companies, has made both the public authority and business associates to question the issue of fraud more so than before. It is both a difficult and costly process to reveal the fraud after it occurs. Traditional audit methods are often not sufficient to detect fraud and irregularities. Today, with advances in information technologies and stored data beginning to reach very large sizes, proactive methods that have the understanding of taking measures before the risks arise or immediately after when they occur become more important. The purpose of this study is to provide information on the operation of proactive approaches used in fraud auditing.

Keywords: Fraud Auditing, Data Mining, Digital Analysis.

Jel Classification: M42, C49.


Download this file (5.pdf)Tam Metin (PDF)[Hile Denetimi: Kırmızı Bayrakların Tespiti için Kullanılan Proaktif Yaklaşımlar]526 Kb