YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Maliye Bakanlığı, yürürlüğe koymuş olduğu elektronik fatura, elektronik defter, elektronik arşiv, elektronik beyanname ve elektronik tebligat sistemleri ile işletmelerin muhasebe süreçlerinin işlevselliğinin ve denetiminin daha iyi seviyelere ulaşmasını amaçlamaktadır. Bu nedenle, ilgili sistemlerin daha geniş kapsamda kullanımının sağlanması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Ancak bu sistemlerin istenen amaca ulaşabilmesi için, Maliye Bakanlığı tarafından sunulan hizmet ve yasal düzenlemelerin yanında, muhasebe meslek mensupları tarafından üst seviyede benimsenmesi ve üst seviyede kullanılması gerekmektedir. Bu çalışma, ilgili elektronik belge sistemlerinin muhasebe meslek mensupları tarafından ne derecede kabullenildiğini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Elde edilen verilerin analizi sonucunda e-belge sistemlerinin kabullenme durumunun kararsızım ile katılıyorum arasında olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Bilgi ve İletişim Teknolojileri, E-İşletme, Muhasebe Bilgi Sistemi, E-Belge, E-Fatura, E-Defter, E-Arşiv, E-Beyanname, E-Tebligat.

JEL Sınıflandırması: M15, M41, O33, O38.

Examination of Behavioral Attitude and Usage Intentions on E-Document Systems: The Case of Karabük Professional Accountants

ABSTRACT

The Ministry of Finance aims at to achieve better functionality and control of the accounting processes of enterprises with electronic invoice, electronic ledger, electronic archive, electronic declaration and electronic notification systems that are put into effect. Thus, legal arrangements have been made to widen the usage of related systems. However, to achieve the desired results, besides services and legal regulations offered by the Ministry of Finance, those systems must be used and adopted by professional accountants on upper level. This study aims to reveal the acceptance level of related electronic document systems by professional accountants. As a result of the analysis of the obtained data, it has been determined that the acceptance status of the e-document systems is between unstable and participating.

Keywords: Information and Communication Technology, E-Business, Accounting Information System, E-Document, E-Invocing, E-Ledger, E-Archieve, E-Declaration, E-Notification.

JEL Classification: M15, M41, O33, O38.

Bu dosyayı indir (6.pdf)Tam Metin (PDF)[E-Belge Sistemleri Üzerine Davranışsal Tutum ve Kullanım Niyetlerinin İncelenmesi: Karabük İli Muhasebe Meslek Mensupları Örneği ]590 Kb