YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Dış ticaret eğitimi, işletmelerin dış ticaret işlemlerinin yürütülmesi için gerekli dış ticaret bilgi ve becerilerini içeren uygulamalara dayanır. Türkiye’de dış ticaret eğitiminin temeli meslek liselerinde atılmaktadır. Bu çalışmanın amacı; Meslek liselerinde muhasebe finansman alanı, dış ticaret ofis hizmetleri dalında verilen dış ticaret eğitimini inceleyerek, öğrencilerin aldıkları eğitimin dış ticaretle uğraşan işletmelere uygunluğunu, yöneticilerin bakış açısından değerlendirmektir. Ankete katılanların çoğunluğunu; 31-50 yaş aralığında, erkek, lisans mezunu, 11-15 yıl arası mesleki tecrübeye sahip, Dış ticaret sorumlusu/Şef unvanlı kişiler oluşturmuştur. Çalışmada, İstanbul’daki meslek liselerinde verilen dış ticaret ofis hizmetleri dalı eğitiminin, az da olsa yeterli olduğu, eğitim faaliyetlerinde meslek mensup ve örgütlerinin de eğitime dahil edilmesi ve fikirlerinin alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Dış Ticaret Eğitimi, Dış Ticaret Ofis Hizmetleri, Meslek Liseleri

JEL Sınıflandırması: M41, I20.

Accounting and Finance Field Foreign Trade Office Services Branch Education in Vocational High Schools from the Perspective of Managers: Istanbul Case

ABSTRACT

Foreign trade education is based on the knowledge and skills required for the execution of foreign trade transactions at enterprises. The basics of the foreign trade education begin at the vocational schools in Turkey. The aim of this study is to evaluate the sufficiency of the education that students receive in the accounting and finance, and foreign trade office services field at the vocational schools accordingly with the companies dealing with foreign trade from the managers’ point of view. The majority of the respondents; Between the ages of 31-50, male, undergraduate degree, 11-15 years of professional experience, Foreign Trade Responsible/Chief. The findings of this study indicate that the education of foreign trade office services at vocational high schools in İstanbul is barely enough and professional organizations should be included in the educational activities and views of professionals’ should be considered.

Keywords: Accounting, Foreign Trade Education, Foreign Trade Office Services, Vocational Schools.

Jel Classification: M41, I20.


Bu dosyayı indir (7.pdf)Tam Metin (PDF)[Yöneticilerin Bakış Açısıyla Meslek Liselerindeki Muhasebe Finansman Alanı Dış Ticaret Ofis Hizmetleri Dalı Eğitimi: İstanbul İli Örneği ]1126 Kb