YOOtheme

Duyurular

ABSTRACT

Financial literacy can be defined as the ability to comprehend financial concepts and issues in order to take the right decisions in the face of changing financial conditions and to manage one’s own financial status through financial planning. The present study was conducted to determine the financial literacy levels of individuals living in the Kayseri province and to investigate the potential relationships between financial literacy levels and the demographic characteristics of individuals. Questionnaires were applied through face-to-face meetings to 400 individuals living in Kayseri province. Despite their having knowledge of some basic financial concepts like paid interest and time value of money, participants were found to have insufficient financial literacy levels. There were significant relationships between financial literacy and the demographic characteristics of the participants. Considering all the results, it was concluded that financial education should be provided to improve the financial literacy levels of individuals living in Kayseri province.

Keywords: Financial Literacy, Financial Education, Kayseri.

Jel Classification: D14, G00, I22.

 

Finansal Okuryazarlığın Temel Düzeyde İncelenmesi: Kayseri İli Örneği

ÖZET

Finansal okuryazarlık, finans dünyasındaki gelişmeler karşısında uygun kararlar alabilmeyi ve finansal planlama yaparak kendi finansal durumunu yönetebilmeyi sağlayacak düzeyde finansal kavramları anlayabilme yetkinliğine sahip olmak şeklinde tanımlanabilir. Çalışma kapsamında, Kayseri ilinde yaşayan bireylerin finansal okuryazarlık düzeylerinin yanı sıra bireylerin finansal okuryazarlıkları ile demografik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki olup olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu amaçla Kayseri ilinde yaşayan 400 bireye yüz yüze görüşme yöntemiyle anket uygulanmıştır. Çalışma sonucunda bireylerin, ödenen faiz ve paranın zaman değeri gibi bazı temel finansal konular hakkında bilgi sahibi olmalarına karşın yeterli düzeyde finansal okuryazar olmadıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca bireylerin finansal okuryazarlıkları ile araştırma kapsamında ele alınan bütün demografik özellikleri arasında anlamlı bir ilişki olduğu gözlenmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen bütün sonuçlar göz önünde bulundurulduğunda, bireylere finansal eğitim verilmesi gibi çeşitli tedbirler alınarak Kayseri ilinde yaşayan bireylerin finansal okuryazarlık düzeylerinin yükseltilmesi gerektiği söylenebilir.

Anahtar Kelimeler: Finansal Okuryazarlık, Finansal Eğitim, Kayseri.

JEL Sınıflandırması: D14, G00, I22.

Bu dosyayı indir (13.pdf)Tam Metin (PDF)[A Baseline Investigation of Financial Literacy Levels: The Case of Kayseri Province ]506 Kb