YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmanın amacı TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) Bölgesinde faaliyet gösteren üretim işletmelerinin sosyal sorumluluk anlayışı çerçevesinde çevre muhasebesine verdikleri önem düzeyinin belirlenmesidir. Bu amaç doğrultusunda bölgede faaliyet gösteren üretim işletmelerinin, çevre muhasebesi hakkındaki bilgi düzeyleri, çevresel denetim ve raporlamaya yönelik bakış açıları ortaya konulacaktır. Araştırmada iç tutarlılığın ve yapı geçerliliğinin saptanmasında Croncbach Alfa Katsayısı yöntemi ve temel bileşenler analizi (faktör analizi) kullanılmıştır

Araştırma kapsamında oluşturulan model çerçevesinde işletmelere ait özellikler ile çevre muhasebesi uygulamaları karşılaştırılarak çevre muhasebesine verilen önem düzeyi belirlenmeye çalışılmıştır. Yapılan analizlerde işletmelerin faaliyet süreleri ve faaliyette bulundukları iller ile çevre muhasebesi arasında anlamlı ilişkiler tespit edilmiştir. Bununla birlikte 0-10 yıl arasında faaliyette bulunan işletmelerin çevre muhasebesine daha fazla önem verdiği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Çevre Muhasebesi, Faktör Analizi.

JEL Sınıflandırması: M41, Q56, C51.

The Level Of Importance Given To Environmental Accounting By Manufacturing Enterprises: A Research In Erzurum, Erzincan, Bayburt Region

ABSTRACT

The aim of this study is to determine the level of importance given to environmental accounting within the concept of social responsibility of manufacturing enterprises operating in TRA1 Region (Erzurum, Erzincan, Bayburt). In accordance with this purpose, the production of business operating in the region the level of knowledge on environmental accounting, environmental audits and perspectives for reporting will be revealed. In the study, Croncbach’s Alpha Method and principal component analysis (factor analysis) were used for the detection of internal consistency and construct validity.

The level of importance given to environmental accounting were tried to be determined by comparing environmental accounting practices with the characteristics of the business model established under the framework of the research, environmental accounting. It has been identified that a significant relationship in the committed analyses between time activities of enterprises and operating cities with the environmental accounting. On the other hand, it has been found that business enterprises operating between 0-10 years give more importance to environmental accounting.

Keywords: Accounting, Environmental Accounting, Factor Analyses.

Jel Classification: M41, Q56, C51.