YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Muhasebe eğitiminde kullanılan ölçme-değerlendirme yöntemleri bazen eleştirilere neden olabilmektedir. Yazılı sınavların tek başına sağlıklı bir ölçme- değerlendirme için yetersiz kaldığı yönünde görüşler öne sürülmektedir. Bu çerçevede hangi ölçme-değerlendirme yöntemlerinin uygulanması gerektiği konusuna öğrencilerin bakışı büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma, öğrencilerin muhasebe derslerinin işlenişine ve muhasebe eğitiminde genelde uygulanan ölçme-değerlendirme yöntemlerine dair görüşlerini tespit etme amacına yöneliktir. Anket, Kafkas Üniversitesinde okuyan ve muhasebe dersi alan lisans ve ön lisans öğrencilerine uygulanmıştır. 317 anketten elde edilen veriler SPSS 18.0 programı yardımıyla analiz edilmiştir .

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Muhasebe Eğitimi, Ölçme ve Değerlendirme.

JEL Sınıflandırması: M40,M41,I12.

Assessment And Evaluation In Accounting Education: A Research On The Observation Of Students

 

ABSTRACT

Assessment and evaluation methods which used in accounting education sometimes be caused to criticism. Some opinions are postulated direction about the written exams been insufficient for sound assessment and evaluation. Overview of students in the implementation of assessment methods is very important in this context. This study aimed at identification of the students’ perspective about assessment methods outside of written exam usually applied in accounting education. The survey was applied on studying in Kafkas University and take lessons from accounting graduate and undergraduate students. The data obtained from 317 questionnaires were analyzed using SPSS 18.0 software.

Keywords: Accounting, Accounting Education, Assessment and Evaluation.

Jel Classification: M40,M41,I12.