YOOtheme

Duyurular

ÖZET

20. yüzyılda meydana gelen gelişmeler ve küreselleşme ile birlikte serbest ticareti savunan ülkeler gümrük tarifelerinin ortadan kaldırılmasını savunmuşlardır. Tarife önlemlerinin azaltılması ile birlikte ülkeler hem iç piyasalarını hem de uluslararası pazarlardaki çıkarlarını korumak adına yeni bir korumacılık anlayışı geliştirmişlerdir. Ülkelerin uluslararası ticarette çeşitli kısıtlamalar uygulamak için kullandıkları bu yeni korumacılık anlayışının ürünü tarife dışı önlemler olmuştur. Bu çalışmada küreselleşen dünya ticaretinde tarife dışı önlemlerin Türk tekstil sektörünün ithalatında kısıtlayıcı bir etkiye sahip olup olmadığı analiz edilmektedir. Bu amaçla Türkiye’nin en çok ithalat yaptığı 20 ülkeyi kapsayan ve 2005–2013 yılları arası dönemi içeren panel veri seti oluşturularak çekim modeli kurulmuştur. Oluşturulan panel çekim modelinin tesadüfî etkilere dayanan Parks-Kmenta yöntemi ile tahmini sonucunda, Türkiye’nin kota uygulaması önlemini alması halinde karşı ülkeler ile ithalatında azalma meydana geleceği görülmektedir. İthalat kotalarının yanı sıra, Türkiye ve karşı ülkelerin gelirleri toplamının, karşı ülkelerin Türkiye’ye mesafelerinin ve Türkiye ile karşı ülkelerin göreceli faktör donatımlarının Türkiye tekstil sektörü üzerinde anlamlı etkilerinin bulunduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Tarife Dışı Önlemler, Uluslararası Ticaret, Türkiye Tekstil Sektörü, Panel Veri, Çekim Modeli, Kota, Parks-Kmenta Tahmincisi.

JEL Sınıflandırması: C23, F14, F19, L67.


The Role of Non-Tariff Measures On International Trade: A Study On Turkish Textile Sector

ABSTRACT

The supporting countries of the free trade have started to argue that these measures should be revoked by the developments in the 20th centrury and globalism. A new protectionist approach has been developed by these countries in order to protect their interest in the domestic markets as well as international markets when the tariff measures were lowered. These restraining measures of the new protectionist approach are called non-tariff measures. In this study, the non-tariff measures are analyzed to understand whether there is a restrictive impact on the Turkish textile industry in the globalised world. Accordingly, a panel data set is generated from the Turkey’s highest 20 import relations between 2005 and 2013 and gravity model is applied. Estimated results by Parks-Kmenta estimator of random effect method of the gravity model reveals that import quotas have a negative impact on Turkish textile imports. Besides the import quotas, sum of Turkey and exports countries GDP, distance to Turkey, and relative factor endowment of Turkey and exports countries have impacts on the Turkish textile imports.

Keywords: Non-Tariff Measures, International Trade, Turkish Textile Sector, Panel Data, Gravity Model, Quotas, Parks-Kmenta Estimation.

Jel Classification: C23, F14, F19, L67.