YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Çalışmada, finansal başarısızlık ile finansal performans arasındaki ilişkiyi ortaya çıkarmak amaçlanmıştır. Bu bağlamda Borsa İstanbul 100 Endeksi’ndeki imalat sanayi firmalarının 2011-2015 dönemindeki verileri, panel veri analiz yöntemi ile incelenmiştir. Finansal başarısızlık, Fulmer H-Skoru

ile temsil edilirken, finansal performans ise Tobin’s Q oranı ile temsil edilmiştir. Ayrıca finansal performansı etkilediği düşünülen aktif karlılık oranı, satışların logaritması ve fiyat/kazanç oranı analize kontrol değişkenleri olarak dâhil edilmiştir. Analiz sonucunda, Fulmer H-Skoru ile Tobin’s Q oranı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Diğer bir deyişle firmaların finansal başarısızlık düzeyleri azaldıkça, finansal performans ve firma değeri artmaktadır. Ayrıca çalışmada, aktif karlılık ve fiyat/kazanç oranları ile Tobin’s Q oranı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki tespit edilirken, bir diğer kontrol değişkeni olan firma büyüklüğü ile anlamlı bir ilişki tespit edilememiştir.

Anahtar Kelimeler: Fulmer H-Skor, Finansal Başarısızlık, Finansal Performans, Borsa İstanbul, İmalat Sanayi.

JEL Sınıflandırması: G10, G17, L25, L60.

Relationship of Fulmer Model Based Financial Distress And Financial Performance: An Application on The Manufacturing Industry

ABSTRACT

In this study, it was aimed to reveal the relationship between financial distress and financial performance. In this context, the data of the manufacturing industry firms in Borsa İstanbul 100 Index for 2011-2015 period were analyzed by panel data analysis. Financial distress was represented by the Fulmer H-Score, while financial performance was represented by Tobin's Q. In addition, the return on assets, log of sales and price/earning ratio, which are considered to affect financial performance, are included as control variables. As a result of the analysis, a positive and significant relationship was found between Fulmer H-Score and Tobin's Q. In other words, as financial distress levels of firms decrease, financial performance and firm value increase. Furthermore, when a positive and significant relationship was found between the return on assets and price/earnings ratios and Tobin's Q, no significant relationship was found with the size of firm which is another control variable.

Keywords: Fulmer H-Score, Financial Distress, Financial Performance, Borsa İstanbul, Manufacturing Industry.

Jel Classification: G10, G17, L25, L60.