YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Günümüzde yatırımcılar artık denetçi raporlarından olumlu/olumsuz görüş bildirmekten daha fazlasını beklemektedirler. Bu bağlamda, denetçi raporunun iletişim anlamında değerinin ve anlaşılabilirliğinin artırılması amacıyla IAASB Denetçi Raporu Projesi’ni 2011 yılında başlatmış ve proje kapsamındaki değişiklikler 15 Ocak 2015 tarihinde yayımlanmıştır. Bu çalışmada; öncelikle yeni denetim raporlaması ve UDS’nın güncellenmesine duyulan ihtiyacın nedenleri irdelenmekte, sonrasında güncellenen UDS 700 ve yeni yayımlanan UDS 701 kapsamında denetçi raporlarındaki yenilikler ve kilit denetim konuları açıklanmakta, nihayetinde ülke uygulamalarına da yer verilmek suretiyle eski ve yeni denetçi raporları arasındaki farklılık ve benzerliklerinin ortaya konulması ve değerlendirme yapılması olanağı sağlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bağımsız Denetim, Denetim Raporu, Kilit Denetim Konuları, Uluslararası Denetim Standartları.

JEL Sınıflandırması: M4O,M41, M42, M49.

The Future Of Auditor’s Report: Relevant Regulation And Practices In Countries

ABSTRACT

In our time, investors expect auditor’s reports providing more than a “nonqualified/adverse opinion”. IAASB has after a five-year project, released the New and Revised Auditor Reporting Standards and Related Conforming Amendments which are designed to give users more insight into the audit and improve transparency. In this regard, the primarily aim of this study is to examine reasons for the need of new audit reporting requirements and revising ISAs, after this to explain new requirements for auditor’s report and key audit matters within the context of revised ISA 700 and newly issued ISA 701 and, in order to explain and assess the similarities and differences between new and former structure of auditor’s report by sharing countries practices.

Keywords: Auditing, Auditor’s Report, Key Audit Matters, International Standards on Auditing

Jel Classification: M4O,M41, M42, M49.