YOOtheme

Duyurular

ÖZET

İşletmeler açısından hasılat en önemli performans ve büyüklük göstergelerinden biridir. Uluslararası Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarındaki mevcut hasılat standartları (TMS 18 ve TMS 11) hasılatın tanımlanması, kamuoyunu aydınlatma ve şeffaflık açısından dipnotlarda yeterince açıklama sağlayamaması ve günümüzün ticari hayatında gerçekleşen çok unsurlu sözleşmeler, iade hakları gibi karmaşık konularda yeterli rehberlik sunamaması gibi çeşitli eleştirilere maruz kalmıştır.

28 Mayıs 2014’de yayımlanan ve 1 Ocak 2018’de yürürlüğe girecek olan UFRS 15 Müşterilerle Yapılan Sözleşmelerden Doğan Hasılat Standardı ile mevcut standartların eksikliklerinin giderilmesine yönelik daha kapsamlı ve karşılaştırılabilir nitelikte yeni bir standart ortaya konmuştur. Yeni Standart ile hasılata ilişkin önemli konularda müşterilerle yapılan sözleşmeye dayalı olarak hasılatın ne zaman ve hangi tutarda muhasebeleştirileceğine beş aşamalı bir modelle mevcut standartlardaki belirsizliklerin ve eksikliklerin ortadan kaldırılması hedeflenmektedir.

Bu çalışmanın amacı, UFRS 15’in en çok etkilemesi düşünülen iki alanın (çok unsurlu sözleşmeler ve sözleşme değişiklikleri) uygulamalı olarak incelenmesidir. Böylece, oldukça ayrıntılı olan yeni Standardın daha iyi anlaşılmasına katkı sağlanacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Hasılatın Muhasebeleştirilmesi, Sözleşme Değişiklikleri, Çok Unsurlu Sözleşmeler

JEL Sınıflandırması: M41, M48

Revenue Recognition According to the New Revenue Standard IFRS 15: Contracts with Multiple Elements and Contract Modifications

ABSTRACT

Revenue is one of the most important performance and size indicators for companies. Current revenue standards in the International Accounting/Financial Reporting Standards (IAS 18 and IAS 11) have been criticized in various aspects such as that they could not provide sufficient disclosure at the footnotes related to the revenue definition, public disclosure and transparency and that they could not provide adequate guidance on complex issues of today’s commercial life like multicomponent contracts and refund rights.

A new standard, IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers that was issued on 28 May 2014 and will be effective on 1 January 2018, has been introduced as a comprehensive and comparable standard to overcome the deficiencies of current standards. The New Standard aims to eliminate the uncertainties and shortcomings of current standards to determine when and how much revenue will be recognized by introducing a five-step model to be applied to all contracts with customers.

The aim of this study is to empirically investigate two areas (contracts with multiple elements and contract modifications) that would be effected most by IFRS 15. It is expected that the study would contribute to the better understanding of the New Standard which is quite complicated.

Keywords: Revenue Recognition, Contracts with Multiple Elements, Contract Modifications

Jel Classification: M41, M48