YOOtheme

Duyurular

ÖZET

İşletmeler arasındaki ittifaklar, ekonomik ve hukuki bağımsızlığını koruyan işletmeler arasında yapılan işbirliğine dayalı anlaşmalardır. Bu tip anlaşmalar, Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları kapsamında 11 no’lu Müşterek Anlaşmalar Standardı’nda düzenlenmiştir. Bu çalışmanın amacı; işletmeler arasındaki ittifakların sınıflandırılarak muhasebe standartlarıyla ilişkilendirilmesi, müşterek anlaşmalar kapsamındaki müşterek faaliyetlerin ve iş ortaklıklarının birbirlerinden ayırt edilme kriterlerinin belirlenmesi ve bu iş modellerinin raporlanmasıdır. Bu kapsamda, literatür taraması yapılarak işletmeler arasındaki ittifaklar açıklanmış, muhasebe standartlarındaki ilgili düzenlemeler incelenmiş ve örnek finansal raporlama uygulamalarına yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Müşterek Anlaşmalar, Müşterek Faaliyetler, İş Ortaklıkları.

JEL Sınıflandırması: M41, L24.

Reporting of Alliances Between Enterprises According to IFRS-11 Joint Agreements

ABSTRACT

Alliances between enterprises are the agreements which are based on the collaboration of the enterprises that protect their economic and legal independences. Such agreements at the Turkey Standards of Accounting / Financial Reporting are arranged in the Standard of Joint Agreements no: 11. The purpose of this study is associating alliances between enterprises with accounting standards by classifying them, determining the criteria to distinguish joint ventures and joint operations within the scope of joint agreements, reporting these business models. In this context, alliances between enterprises were examined by a literature review, the regulations about accounting standards were examined and example of financial reporting applications was given.

Keywords: Joint Agreements, Joint Operations, Joint Ventures.

Jel Classification: M41, L24.