YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Ekonomi ve teknoloji alanındaki değişimlerin son yıllarda hızlanmasıyla birlikte, KOBİ’ler başta olmak üzere işletmelerin bu değişimi yakından takip etme zorunluluğu doğmuştur. Yaşanan değişimler başta geleneksel maliyet muhasebesi olmak üzere yönetim muhasebesi üzerinde birtakım farklılıkların oluşmasına neden olmuştur. Bu doğrultuda KOBİ’ler bünyelerindeki maliyet ve yönetim muhasebe sistemlerinin yeterli olmadığını görüp, sistemlerini yeniden gözden geçirilmesi gereksinimini duymuşlardır. İşletmelerde alınan stratejik, yönetsel ve teknik kararların büyük bir kısmı maliyetlerle ilgilidir. Bu kapsamda, araştırmada yönetim ve maliyet muhasebesi uygulamalarının stratejik karar alma üzerine etkisi incelenmiştir.

KOBİ’lerin stratejik karar almalarında yönetim ve maliyet muhasebesi uygulamalarının etkisine yönelik olarak Denizli Organize Sanayi Bölgesi’ndeki işletmeler özelinde gerçekleştirilen araştırmada KOBİ’lerin stratejik kararlarında yönetim muhasebesinin maliyet muhasebesine göre daha etkin kullanıldığı bulunmuştur. Araştırmamızda ayrıca ANOVA analizi sonucunda KOBİ’lerde yönetim ve maliyet muhasebesinin stratejik karar alma üzerine etkisinde; sektörel farklılık başta olmak üzere, katılımcıların mesleki deneyimleri, işletmenin faaliyet süresi ve işletmenin faaliyet alanı gibi farklılık tespit edilen değişkenler incelenmiş ve ayrıntılı bir şekilde açıklanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Yönetim Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi, KOBİ’ler.

JEL Sınıflandırması: M40, M41.

The Effect of Management and Cost Accounting in SMEs on Strategic Decision Making

ABSTRACT

With acceleration of changes in economy and technology in recent years, it is required for the companies, mainly SMEs to closely monitor these changes. The changes have given rise to certain differences in management accounting especially in conventional cost accounting. In this respect, SMEs have realized that their cost and management accounting systems are not adequate and therefore felt to revise their systems. Strategic, managerial and technical decisions made at the companies are generally related to the costs. Within this context, the impact of strategic decisions on the management and cost accounting practices were examined in this research.

With regard to the effect of strategic decision making on management and costs accounting practices, the study was conducted for the enterprises located at Denizli Organized Industrial Zone and it has been found that SMEs use management accounting more effectively than cost accounting when dealing with strategic decisions. In this study, the variables such as sectoral differences, professional experience of the participants, operation period and scope of activities of the company were examined through the ANOVA analysis regarding the effect of management and cost accounting on strategic decision making on SMEs and explained in detail.

Keywords: Management Accounting, Cost Accounting, SMEs.

Jel Classification: M40, M41.