YOOtheme

Duyurular

ÖZET

“Deniz taşımacılığının sanayileşmesi” olarak da adlandırılan “konteyner taşımacılığı”, sunduğu çok sayıda teknik ve ekonomik avantajlardan dolayı dünya ticaretinde çok önemli bir yer edinmiş; buna bağlı olarak da konteyner terminallerinin önemi hızla artmıştır. Konteyner terminalleri arasındaki rekabet, maliyetleri azaltmak ve operasyonel verimliliği artırmak yönünde limanları baskı altına almaktadır. Maliyetlerin azaltılmasının ön koşulunu ise, doğru maliyet bilgisine sahip olmak oluşturmaktadır. Zaman Esaslı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, geleneksel Faaliyet Tabanlı Maliyetleme metodolojisini temel alan, ancak daha basit ve daha az maliyetli alternatif bir sistem olarak geliştirilmiştir. Yöntem, minimum sistem sürdürme maliyetiyle hesaplanan maliyetlerinin doğruluğunu maksimize etmeyi hedeflemektedir. Bu çalışmanın amacı, konteyner terminallerindeki hizmet üretim süreçlerinin maliyetlerini Zaman Esaslı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme yöntemiyle belirlemek ve çıkan sonuçları doğruluk ve uygulanabilirlik açısından değerlendirmektir. Bu amaç doğrultusunda, TCDD İzmir Alsancak Limanı konteyner terminalinde bir uygulama yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Zaman Esaslı Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Faaliyet Tabanlı Maliyetleme, Liman İşletme Maliyetleri, Konteyner Terminali Maliyetleri.

JEL Sınıflandırması: M41, L91.

Cost Analysis by Applying Time-Driven Activity Based Costing Method in Container Terminals

ABSTRACT

Container transportation, which can also be called as “industrialization of maritime transportation”, gained significant ground in the world trade by offering numerous technical and economic advantages, and accordingly the container terminals have grown up in importance. Increased competition between container terminals puts pressure on the ports to reduce costs and increase operational productivity. To have the right cost information constitutes a prerequisite for cost reduction. Time-Driven Activity Based Costing has been developed as an alternative system based on traditional Activity Based Costing methodology but a simpler and less costly method. It aims to maximize the accuracy of the cost estimates with minimum maintenance costs. The aim of this research is to determine the cost of production process at the container terminals by Time-Driven Activity Based Costing method and to evaluate the outcomes according to accuracy and applicability. For this purpose, an empirical study at TCDD İzmir Alsancak Port has been conducted.

Keywords: Time-Driven Activity Based Costing, Activity Based Costing, Port Operating Costs, Container Terminal Costs.

Jel Classification: M41, L91.