YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Son yıllarda kayıt dışı ekonominin azaltılması bakımından vergi kayıp ve kaçaklarının önlenmesi giderek önem kazanmıştır. Bu amaçla toplumun vergi ahlakı düzeyinin genel olarak yükseltilmesi vergi uyumunun arttırılması açısından bir gerekliliktir. Mükellefleri vergi ödemeye yönlendiren içsel bir motivasyon olarak tanımlanan vergi ahlakı ekonomik, sosyal ve kültürel pek çok faktörden etkilenmektedir. Bu faktörlerden biriside vergi konusunda mükelleflerin yardımcısı sayılan muhasebe meslek mensuplarının tutum ve davranışlarıdır. Muhasebe meslek mensuplarının vergilendirme sürecinde üstlendikleri önemli rollerden yola çıkılarak hazırlanan bu çalışmada öncelikle vergi ahlakı kavramı açıklanarak vergi ahlakına etki eden faktörler incelenmiştir. Daha sonra bu faktörlerden biri olan muhasebe meslek mensuplarının vergi ahlakı üzerindeki etkileri önce literatür incelemesi sonrasında vergi dairesi çalışanlarının görüşleri yardımıyla SPSS 17.0 paket programı ile değerlendirilmiştir. Analiz sonucunda meslek mensuplarının vergi ahlakı üzerinde önemli bir etkisinin olduğu ancak bu etkiyi olumsuz yönde etkileyen bazı faktörlerin bulunduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Vergi Ahlakı, Muhasebe Meslek Etiği, Muhasebe Meslek Mensuplarının Etik Dışı Davranışları.

JEL Sınıflandırması: M42, H26

The Effects of Unethical Behaviours of Professional Accountants on Tax Morale

ABSTRACT

In recent years, the prevention of tax losses and evasions has become increasingly important in terms of reducing the informal economy. For this purpose, increasing the level of tax morale in society in general is a necessity in terms of increasing tax compliance. Tax morale, which can be defined as an internal motivation that directs taxpayers to pay their taxes, is influenced by many economic, social and cultural factors. One of these factors is the attitudes and behaviors of professional accountants, who are regarded as tax advisors of the taxpayers. In this study, which is prepared by thinking the important role of accounting professionals in the taxation process, firstly the term of tax morale was explained and the factors affecting tax morale were examined. Later, the effects of the accounting professionals on the tax morale was assessed through the SPSS 17.0 pack program with the help of tax office employees after the literature review. As a result of the analysis, it was determined that the Professional accountants had a significant effect on tax morale but ther were some factors affecting this effect negatively.

Keywords: Tax Morale, Accounting Profession Ethic, Unethical Behaviors of Professional Accountant

Jel Classification: M42,H26