YOOtheme

Duyurular

ABSTRACT

This study was conducted to carry out, within the framework of the independent auditing firms, an assessment of the application results of Turkish Accounting Standards and Turkish Financial Reporting Standards, known by acronyms TAS/TFRS, respectively. In order to acquire investigational data, a survey method was used. The data derived from the survey were put through a frequency- factor analysis. The participants were of the opinion that the applications of TAS/TFRS could positively affect firm operating activities, enhance the efficiency of accounting applications and have a positive impact on financial reporting processes. It was also deduced that such standards would bring flexibility to accounting applications as per tax applications, and that they would reflect credit upon business organizations.

Keywords: Accounting Standards, International Accounting and Financial Reporting Standards, Empirical Study.

Jel Classification: M41, M42, M49.

Türkiye Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartlarının Uygulama Çıktılarının Değerlendirilmesi: KGK Tarafından Yetkilendirilen Denetim Firmaları Üzerine Bir Araştırma


ÖZET

Bu çalışmada TMS/TFRS'lerin bağımsız denetim firmaları çerçevesinde uygulama sonuçlarının değerlendirilmesi yapılmıştır . Araştırmaya ilişkin verilerin elde edilmesinde anket yöntemi uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler frekans ve faktör analizine tabi tutulmuştur. Katılımcılar , TMS/TFRS uygulamalarının; işletmenin faaliyetlerini olumlu yönde etkileyeceği, muhasebe uygulamalarının etkinliğini artıracağı ve finansal raporlama süreçlerini pozitif yönde etkileyeceği yönünde görüş bildirmişlerdir. Ayrıca bu standartların vergi uygulamalarına göre muhasebe uygulamalarına esneklik getirmesi, işletmelere olumlu yansıyacağı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Standardı, Uluslararası Muhasebe ve Finansal Raporlama Standartları, Ampirik Çalışma

JEL Sınıflandırması: M41, M42, M49.


Bu dosyayı indir (13..pdf)13..pdf[ ]253 Kb