YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Gelişmekte olan finansal sistemlerde bankacılık faaliyetlerinin karlılığı hem mali sektörün etkinliği hem de reel sektörün fonlanması için önem arz etmektedir. Bankaların karlılık göstergelerinden olan net faiz marjının ve aktif karlılığının yüksek olması bankaların faaliyetlerinin sürdürülebilmesi ve rekabet edebilmesi için istenen bir durumdur. Bu doğrultuda çalışmanın amacı, Türk bankacılık sisteminde karlılığın belirleyicilerini ortaya koymaktır.Karlılık göstergesi olarak net faiz marjı ve aktif karlılığı kullanılmıştır. Karlılığı etkileyen içsel ve dışsal faktörler belirlenerek panel veri analizi ile test edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre, içsel değişkenlerden kaldıraç oranı, kredi/mevduat oranı ve piyasa kapitalizasyonu; dışsal değişkenlerden gayri safi yurtiçi hasıla ile banka karlılığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bankacılık, Karlılık, Finansal Sistem, Net Faiz Marjı

JEL Sınıflandırması: G21, L25

Factors That Affect Bank Profitability: The Case of Turkey

ABSTRACT

The profitability of banking operations has an important both effectiveness of financial sector and funding of real sector in developing financial systems. It is desirable that a high rate of net interest margin and return on assets which are banking performance indicators to sustain the activities of the banks and to compete.Accordingly, the purpose of the study is to put forward the determinants of profitability in Turkish banking system. Net interest margin and return on assets are used as a profitability indicators. Determining internal and external factors affecting the profitability are tested by panel data analysis. According to the results there is significant relation between leverage ratio, credit/deposit ratio, market capitalization of the internal ratio; gross domestic product of the external variables and profitability.

Keywords: Banking, Profitability, Financial System, Net Interest Margin

Jel Classification: G21, L25

Bu dosyayı indir (2.pdf)Tam Metin (PDF)[Banka Karlılığını Etkileyen Faktörler: Türkiye Örneği]248 Kb