YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmada Hukuk Fakültesi öğrencilerinin Muhasebe Meslek Mensubu olmalarına yönelik farkındalıklarının belirlenmesini hedeflemiştir. Bu hedefe erişebilmek için hukuk fakültesinde hali hazırda öğrenim gören öğrencilerin Muhasebe Meslek Mensubu olabilmelerine ilişkin farkındalık düzeyleri ölçülmüştür. Böylece 3568 sayılı yasa ile Türkiye’de hukuk fakültesi mezunlarına batı ülkelerindekine benzer standartlarda sunulan olanaklardan ne ölçüde haberdar oldukları belirlenmeye çalışılmıştır. Türkiye’de hukuk fakültesi mezunları için alışılagelen kariyer çizgisi hakim, savcı, avukat, noter olarak istihdam edilmek ile sınırlı kalmıştır. Bu çalışma ile belirlenen farkındalık, alternatif kariyer olanaklarına erişimi kolaylaştırabilecektir. Araştırmanın evrenini 2015-2016 öğretim yılında Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesinde kayıtlı 1365 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma, fakülte öğrencilerinden 1. 2. 3. ve 4. sınıflardan olmak üzere toplam 653 kişi ile gönüllülük esasına dayalı olarak gerçekleştirilmiştir. Sonuçlar, öğrencilerin büyük bir çoğunluğunun muhasebe alanını kendileri açısından bir çalışma alanı olarak görmediklerini ya da böyle bir alanda çalışabilecekleri bilgisine sahip olmadıklarını ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Hukuk Fakültesi, Muhasebe Mesleği, Türkiye

JEL Sınıflandırması: M41, M54, M21,C12

Awareness Of Law Faculty Students About Being A Member Of Accounting Profession: Anadolu University Law Faculty Sample

ABSTRACT

Aim of this study is identifying awareness of law faculty students about being a member of Accounting Profession. Thus the degree of awareness of law faculty students attending in law faculty about being a member of Accounting Profession was assessed.Therefore it is tried to identify how much graduates familiar with the opportunities presented to them as the same standards in western countries thanks to the law no:3568. In Turkey understanding of graduates in terms of career is limited as being prosecutor, judge, lawyer and cancellarious. Awareness identified in this study enables to Access alternative career possibilities for graduates. Population of research is1365 law faculty students attending in 2015-16 Education Year. Research occurred by 653 volunteered students from the first grade to fourth grade.Results Show that majority of students don’t regard as accountancy is a working area for themselves and are not knowledgable with this field for working as well.

Keywords: Accounting, Law Faculty, Accounting Profession, Turkey

Jel Classification: M41, M54, M21,C12

Bu dosyayı indir (3.pdf)Tam Metin (PDF)[Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin Muhasebe Meslek Mensubu Olabilme Farkındalığı: Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Örneği ]244 Kb