YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Günümüzde, işletmelere yatırım kararları için yatırımcılar, sadece finansal raporlardaki veriler ve karlılık oranı ile değil, sosyal sorumluluk ve çevresel faktörleri de dikkate alarak, işletmenin geleceğine ilişkin durumunu görmek ve işletmenin sürdürülebilirliğini test etmek istemektedirler. Bu nedenle bir işletmenin sürekliliğinin raporlanması için, faaliyet raporlarında, finansal ve finansal olmayan verilerin birlikte raporlanması gerekmekte ve bu entegre raporlama ile sağlanmaktadır. Bu çalışmada, kurumsal sürdürülebilirlik ve entegre raporlama literatüre dayanılarak kavramsal olarak ele alınmakta ve ülkemizde faaliyet raporlarının hazırlanmasına ilişkin düzenlemeler üzerinde durulmaktadır. Çalışma kapsamında, BIST Sürdürülebilirlik İndeksinde yer alan işletmelerin yıllık faaliyet raporlarının incelenmesi suretiyle çevresel ve sosyal sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaların analiz edilmesi amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Kurumsal Sürdürülebilirlik, Entegre Raporlama, Sürdürülebilirlik Endeksi

Jel Kodları: M10, M40, M41

The Importance of Integrated Reporting From the View of Corporate Sustainability and BIST Applications

ABSTRACT

Today, investors not only depend their investment decisions on data and profitability ratios in financial reports but also they take account social responsibilities and environmental factors to see the future of companies and test their business sustainability. Therefore, for the reporting of a company's continuity, the annual report is required to be reported along with the financial and non-financial data which is provided with integrated reporting. In this study, corporate sustainability and integrated reporting was handled conceptually based on literature and regulations about how to prepare financial reports in our country was emphasized. In the scope of the study, by examining the annual reports, the aim is to analyze environmental and social sustainability applications of companies which are part of BIST Sustainability Index.

Keywords: Corporate Sustainability, Integrated Reporting, Sustainability Index

Jel Classification: M10, M40, M41

Bu dosyayı indir (4.pdf)Tam Metin (PDF)[Kurumsal Sürdürülebilirlik Açısından Entegre Raporlamanın Önemi ve BIST Uygulamaları ]290 Kb