YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmada, Borsa İstanbul (BİST)’a kayıtlı seçilmiş alt sektörler arasında yer alan hizmet (XUHIZ), mali (XUMAL) ve sınai (XUSIN) endeks getiri serilerine ilişkin oynaklıkların modellenmesinde ve tahmin edilmesinde hangi modellerin daha başarılı sonuçlar verdiği tespit edilmeye çalışılmıştır. 05 Ocak 2000-09 Aralık 2015 tarihlerini kapsayan günlük veriler koşullu değişen varyans modelleri ile analiz edilmiş ve endekslere ait oynaklıkların hem ARCH hem de GARCH etkisi gösterdiği belirlenmiştir. Bununla birlikte, mali ve sınai endekslere ilişkin oynaklık tahminlerinde en uygun modelin TGARCH (1,1) , hizmet endeksine ait oynaklık tahmininde ise en uygun modelin CGARCH (1,1) olduğu da elde edilen bulgular arasında yer almaktadır. Ayrıca, oynaklık üzerindeki şokların asimetrikliğini dikkate alan EGARCH modeli de tahmin edilmiş ve her üç endeks getiri serisi üzerinde de kaldıraç etkisinin var olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Oynaklık Modellemesi, BİST, Hizmet Sektörü, Mali Sektör, Sınai Sektör

JEL Sınıflandırması: G17, G32, C53

Volatility Forecasting with Symmetric and Asymmetric GARCH Models: An Application on Selected ISE Sub-Sectors

ABSTRACT

In this study, the most successful model was performed to determine for modeling and forecasting the volatility of the selected sub-sector return series of each indices which is listed in ISE namely; service (XUHIZ), financial (XUMAL) and industrial (XUSIN) sectors. The findings indicate that the daily data which were analyzed with conditional variance models, covering a period from January 5, 2000 to December 9, 2015, show both ARCH and GARCH effects. In addition, the findings also show that TGARCH (1,1) is the best model for estimating volatility not also financial but also industrial indices, but on the other hand CGARCH (1,1) is the best model to forecast the volatility of service index. Furthermore, EGARCH model which is considering the asymmetry on volatility shocks are also estimated and it was determined that there have a leverage effect on each return series of three indices.

Keywords: Volatility Modeling, BIST, Service Sector, Financial Sector, Industrial Sector.

Jel Classification: G17, G32, C53

Bu dosyayı indir (6.pdf)Tam Metin (PDF)[Oynaklık Tahmininde Simetrik ve Asimetrik GARCH Modellerinin Kullanılması: Seçilmiş BİST Alt Sektör Endeksleri Üzerine Bir Uygulama ]520 Kb