YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmada Borsa İstanbul Ulusal 100 endeksi ile Katılım 30 endeksi getiri performansları ve oynaklıkları analiz edilmiştir. Çalışma temelde dört bölüm üzerine odaklanmaktadır. İlk olarak Katılım 30 endeksi ve Borsa İstanbul Ulusal 100 endeksinin GARCH(1,1) ve EGARCH(1,1) yöntemleri kullanılarak oynaklıkları analiz edilmiştir. İkinci olarak Katılım 30 endeksi performansının Borsa İstanbul Ulusal 100 endeksi performansı ile ilişkisi analiz edilmiştir. Üçüncü olarak Borsa İstanbul Ulusal 100 endeksi ve Katılım 30 endeksi getiri performansları karşılaştırılmıştır. Dördüncü olarak Borsa İstanbul Ulusal 100 endeksi ile Dow Jones Industrial Average ve Katılım 30 endeksi ile Dow Jones Islamic Market World endeksi arasındaki ilişki analiz edilmiştir. Çalışma sonuçlarında Borsa İstanbul Ulusal 100 endeksi endeksinin oynaklığının Katılım 30 endeksinin oynaklığından daha yüksek olduğu her iki endeksin de negatif şoklara pozitif şoklardan daha fazla tepki verdiği tespit edilmiştir. Borsa İstanbul Ulusal 100 endeksi ile Katılım 30 endeksi arasında güçlü bir ilişki bulunmuştur. Ancak beta 1’den küçük fakat 1‘e yakın olduğu için risk sevmeyen yatırımcılar tarafından portföye çeşitlendirme amaçlı alınabileceği şeklinde yorumlanmıştır. Endeks performansları karşılaştırıldığında Katılım 30 endeksinin Borsa İstanbul Ulusal 100 endeksi endeksine göre daha başarılı olduğu tespit edilmiştir. Jensen alfa performans kriterine göre Katılım 30 endeksinde pozitif değer gözlenmiştir. Katılım 30 endeksi ile Dow Jones Islamic Market World endeksi arasında zayıf bir ilişki bulunmuş ve beta 1'den küçük çıkmıştır.

Anahtar Kelimeler: Oynaklık, İslami Finans, Katılım Endeksi, Portföy Performansı

JEL Sınıflandırması: G10, G11, G12, G17

A Comparative Analysis of Participation Index: Return, Performance and Volatility

ABSTRACT

This study examines the return performance and volatility behavior of Borsa Istanbul 100 Index and Participation 30 Index. It focuses on four main points. First, volatility of Borsa Istanbul 100 Index and Participation 30 Index is analyzed by using GARCH(1,1) and EGARCH(1,1) methodologies. Second, the relationship between the performances of both indexes is analyzed. Third, the return performance of Participation 30 Index and Borsa Istanbul 100 Index are compared. And the last point is the relationship between Participation 30 Index, Dow Jones Industrial Average and Dow Jones Islamic Market World is also analyzed. Borsa Istanbul 100 Index is more volatile than Participation 30 Index. Index volatilities gives different reactions to good and bad news. The return pattern observed between Participation 30 Index and Borsa Istanbul 100 index is strong enough. Participation 30 Index performance is closely related to stock market performance. It is found that the beta, sensitivity of Participation 30 Index with respect to Borsa Istanbul 100 Index is less than one. This shows an opportunity for risk averse investors to use Participation 30 Index as an alternative for their portfolios. When the index performances are compared, Participation 30 Index has better performance. Jensen alfa for Participation 30 Index is positive. There is a poor relationship between Participation 30 Index and Dow Jones Islamic Market World and the beta sensitivity of Participation 30 Index with respect to Dow Jones Islamic Market World is also less than one.

Keywords: Volatility, Islamic Finance, Participation Index, Portfolio Performance

Jel Classification: G10, G11, G12, G17

Bu dosyayı indir (7.pdf)Tam Metin (PDF)[Katılım Endeksi Getiri, Performans ve Oynaklığının Karşılaştırmalı Analizi ]473 Kb