YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmanın temel amacı, negatif ruh halinin yerli ve yabancı yatırımcı davranışları üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışmada negatif ruh hali önceki gün yaşanan kayıplar ile temsil edilmektedir. Bilinmektedir ki önceki gün kayıp yaşayan yatırımcıların bugünkü ruh hali negatiftir. Çalışmada, Kasım 2005 – Nisan 2015 dönemi aralığında yerli ve yabancı yatırımcıların portföylerinde bulunan günlük hisse miktarları ile bu portföylerin Pazar değerleri, veri olarak kullanılmaktadır. Çalışmanın analizleri, Newey-West tahmincili OLS regresyon analizi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma sonucunda; negatif ruh haline sahip yerli yatırımcıların hisse taleplerini artırdığı, buna karşın yabancı yatırımcıların ise hisse taleplerini azalttığı tespit edilmiştir. Fakat öncesinde yaşanan kaybın sonraki günde telafi edilme olasılığı arttıkça yabancı yatırımcıların hisse taleplerini artırdığı da ortaya konulmuştur .

Anahtar Kelimeler: Önceki Kayıp; Negatif Ruh Hali; Yerli Yatırımcı; Yabancı Yatırımcı; Yatırımcı Davranışı.

JEL Sınıflandırması: A12; G02; G11.

The Effect of Negative Mood Caused By Prior Loses On the Demand for Stock

ABSTRACT

The main purpose of this study is to investigate the effect of negative mood on domestic and foreign investors’ behaviour. In this study, negative mood is represented by prior loses. As is known, in today’s mood of investors who have losses in the previous day is negative. In this study, stock numbers in the portfolios of domestic and foreign investors and market values of these portfolios between November 2015 and April 2015 are used as data. Analyses are performed by OLS regression analysis with Newey-West estimator. The results of this study reveal that domestic investors with negative mood increase their stock demands instead of decreasing it the way foreign investors do. However, if the probability of making up for the prior losses increases on the next day, foreign investors also raise their stock demands.

Keywords: Prior Loses; Negative Mood; Domestic Investor; Foreign Investor; Investor Behaviour .

Jel Classification: A12; G02; G11.

Bu dosyayı indir (8.pdf)Tam Metin (PDF)[Önceki Kayıpların Neden Olduğu Negatif Ruh Halinin Hisse Senedi Talebine Etkisi ]434 Kb