YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmada petrol fiyatlarındaki değişimin firma karlılığına etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır. Analiz, 2000-2015 yılları arasında Borsa İstanbul (BIST) imalat sektöründe faaliyet gösteren firmaları kapsamaktadır. Petrol ithal eden bir ülke olarak, petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar makro boyutta Türkiye ekonomisini mikro boyutta ise, işletmelerin karlılığını etkilemektedir. Analiz panel veri yöntemlerinden Sistem GMM yöntemi kullanılarak yapılmıştır. Araştırma bulguları, petrol fiyat değişimlerinin firma karlılığı üzerinde anlamlı ve negatif yönlü bir etki olduğunu göstermiştir. Ayrıca Tobin’s Q ve özsermaye karlılığı (ROE) üzerindeki bu etkinin bir yıl gecikmeli olarak gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır. Petrol fiyatları ile Tobin’s Q oranı arasındaki ilişkinin ROE’den daha güçlü olduğu saptanmıştır.

Anahtar Kelimeler: Petrol Fiyatları, Firma Performansı, Panel Veri, Borsa İstanbul

JEL Sınıflandırması: C23, G10, M41.

The Effect of Oil Prices on Firm’s Profitability: An Application on Borsa Istanbul

ABSTRACT

In this study we aim to investigate the effect of oil price changes on firms’ profitability performance. The analysis is conducted between the years 2000- 2015 on Borsa İstanbul (BIST) manufacture sector. Turkey, as an oil importer country, oil price fluctuations affect the Turkish economy in macro scope, and thus the firms experience the effect in micro level by variation of profits. We employ panel data approach in System GMM method. The analysis reveals that the change in oil prices on firm profitability is significant and negative. Furthermore, we find that the effect occurs lagged by one year on Tobin’s Q and return of equity (ROE). The relation between oil prices and Tobin’s Q is more stronger than ROE.

Keywords: Oil Prices, Firm Performance, Panel Data, Borsa İstanbul

Jel Classification: C23, G10, M41

Bu dosyayı indir (9.pdf)Tam Metin (PDF)[Petrol Fiyatlarının Firma Karlılığına Etkisi: Borsa İstanbul’da Bir Uygulama]300 Kb