YOOtheme

Duyurular

ABSTRACT

The aim of this research is to analyze the determinants of the equity home bias for Turkish investors. In this context, the roles of exchange rate risk, direct costs, familiarity, cultural factors, corporate governance, stock market characteristics and economic features as factors causing homes bias were examined for 20 target countries invested in between 2001 and 2010. Panel Regression Analysis is employed to examine the impact of seven factors proxies by 15 variables on the dependent variable, equity home bias, calculated using International Capital Asset Pricing Model as a benchmark. Analysis results suggest that main determinants of Turkish investors’ home bias in international equity investments are familiarity and cultural factors. Turkish investors prefer to allocate their stock investment in countries that are familiar and culturally close even if these markets are deprived of the possibility of diversification, geographically distant and frontier markets with weak corporate governance. These findings reveal that Turkish investors tend to be affected by behavioral factors rather than institutional factors in international equity investments.

Keywords: Equity home bias in Turkey, home bias determinants, home bias measurement.

Jel Classification: G11, G15, C21

Türkiye’nin Hisse Senedi Yerel Yatırım Taraflılığının Belirleyicileri

ÖZET

Bu çalışmanın amacı hisse senedi yerel yatırım taraflılığının nedenlerinin Türk yatırımcıları açısından incelenmesidir. Bu kapsamda Türk yatırımcılarının 2001-2010 yılları arasında hisse senedi yatırımı yaptığı 20 hedef ülkeye göre belirlenen yerel taraflılık düzeyinde; döviz kuru riski, direkt maliyetler, benzerlik, kültürel faktörler, kurumsal yönetim, sermaye pazarı özellikleri ve ekonomik özellikleri etkenlerinin etkisi analiz edilmiştir. ICAPM gösterge alınarak belirlenen yerel yatırım taraflılığı bağımlı değişkeni üzerinde bu 7 faktörü temsil eden 15 değişkenin etkisini araştırmak için Panel Veri Analizi Yöntemleri kullanılmıştır. Analiz sonuçları Türk yatırımcılarının uluslararası hisse senedi yatırımlarında yerel yatırım taraflılığını belirleyen temel faktörlerin benzerlik ve kültürel faktörler olduğunu göstermektedir. Türk yatırımcıları coğrafi mesafesi uzak, kurumsal yönetim özellikleri zayıf, çeşitlendirme olanağından yoksun ve az gelişmiş olsa dahi aşina ve kültürel açıdan yakın oldukları pazarlara hisse senedi yatırımı yapmayı tercih etmektedir. Bu bulgular Türk yatırımcılarının uluslararası hisse senedi yatırımlarında kurumsal faktörlerden çok davranışsal faktörlerden etkilenme eğiliminde olduğu sonucunu ortaya çıkarmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Türkiye’de hisse senedi yerel yatırım taraflılığı, yerel yatırım taraflılığının belirleyicileri, yerel yatırım taraflılığının hesaplanması.

JEL Sınıflandırması: G11, G15, C21

Bu dosyayı indir (10.pdf)Tam Metin (PDF)[The Determinants of Equity Home Bias in Turkey]333 Kb