YOOtheme

Duyurular

ABSTRACT

Almost all large and middle-sized firms worldwide have adopted enterprise planning (ERP) systems and advanced managerial accounting techniques (AMAT). However, there are virtually no studies on the interaction between ERP and AMAT and the effects of this In this study, the effects of interaction between ERP and AMAT on firm performance are examined via an empirical analysis based on data from 125 manufacturing firms selected from among the top 500 in Turkey in 2015. The results support the hypothesis that high interaction between ERP and AMAT is associated with high financial and non-financial performance.

Keywords: ERP, Advanced Managerial Accounting Techniques, Financial Performance, Non- Financial Performance, Factor Analysis, Logistic Regression Analysis

Jel Codes: M10, M40, M41, D24

ÖZET

Dünya çapında neredeyse tüm büyük ve orta ölçekli işletmeler kurumsal kaynak planlama (Enterprise Resource Planning (ERP)) ve ileri yönetim muhasebesi tekniklerini (advanced managerial accounting techniques (AMAT)) kullanmaya başlamışlardır. Ancak, ERP ve AMAT arasındaki ilişkiyi ve bunun firma performansı üzerine olan etkisini ortaya koyan bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada 2015 yılında Türkiye’de ilk 500 üretim firması içerisinde yer alan 125 firmadan elde edilen veriler doğrultusunda ERP ve AMAT’ın firma performansına etkisi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar ERP ve AMAT arasındaki ilişkinin yüksek finansal ve finansal olmayan performansı etkilediği hipotezini destekler niteliktedir.

Anahtar Kelimeler: ERP, İleri Yönetim Muhasebesi Teknikleri, Finansal Performans, Finansal Olmayan Performans, Faktör Analizi, Lojistik Regresyon Analizi.

Jel Kodu: M10, M40, M41, D24

Bu dosyayı indir (11.pdf)Tam Metin (PDF)[Effects Of Interaction Between ERP And Advanced Managerial Accounting Techniques]275 Kb