YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Uzmanlık alanlarının geliştiği ve ayrıntılı bir hal aldığı günümüzde hakimin teknik ve özel konularda bilgi sahibi olma ihtimali azalmaktadır. Bu durumda hakimin özel ve teknik bilgi sahibi kişilerden yardım istemesi gerekmektedir. Türk Hukuk Sistemimiz; çözümü, uzmanlığı, özel ve teknik bilgiyi gerektiren hallerde, sürecin hızlanması ve adaletin sağlanması için, mahkemelere bilirkişiden yararlanma imkanını vermiştir. 3568 sayılı meslek yasasında SMMM ve YMM’lerin mali davalarda bilirkişilik yapmaları çalışma konuları arasında belirlenmiştir.

Uzmanlaşmanın artmasıyla yargıda bilirkişilik müessesesinin önemi gittikçe artmaktadır. Ancak zaman zaman bu önemli müessese amacından uzaklaşarak kendisinden beklenen faydayı sağlayamamaktadır. Bu çalışmada, bilirkişilik müessesesi ile ilgili yaşanan sorunların, muhasebe uzmanlık alanıyla ilgili bilirkişilik bağlamında, SMMM ve hakimlerce, değerlendirilmesi yapılarak, tespit edilen sorunların çözümü için öneriler oluşturulmuştur.

Bu amaçla, hazırlanan anket dava yoğunluğu fazla olan iller sıralamasına göre ilk üç il olarak İstanbul, Ankara ve İzmir’de toplam 190 hakim ve 204 SMMM’ye yüzyüze uygulanmıştır. Araştırma sonuçlarına göre, bilirkişilik müessesesi için ifade edilen sorunların SMMM bilirkişiler için büyük oranda geçerli olmadığı belirlenmiştir. Ancak SMMM’ler tarafından yapılan bilirkişilik müessesesinin daha etkin bir hale getirilmesi beklentisi olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Muhasebecilik, Bilirkişilik Müessesesi, Uzman Tanıklık.

JEL Sınıflandırması: M40, M41.

A Study on The Perceptıon of Accounting Professionals and Judges About The Problems Encountered in Expert Witnessing

ABSTRACT

In our day, as the fields of expertise improve and get more detailed, the possibility of a judge to be knowledgeable with technical and specific subjects decreases. In such cases, the judge needs to ask for information to individuals having specific and technical knowledge. The Turkish Judicial System allows the courts to consult experts in order to accelerate the process and secure the justice, in cases the solution of which requires expertise and specific or technical knowledge. In the law act 3568, experts have been defined as duties in financial consultants and independent auditors’ field.

The importance of the institution of expertise increases, as specialization rises. However, that important institution sometimes moves away from its aim and thus, is unable to provide the expected benefit. In this study, the problems of the institution of expertise were assessed in the context of expertise in specialized field of accounting, by the professionals of the field and judges, and suggestions were made as to the solution of identified problems.

To this end, the prepared survey was applied face-to-face on 190 judges and 204 independent accountants and financial advisors in Istanbul, Ankara and Izmir which rank among the top three cities having the highest number of lawsuits. According to the results of the study, the problems expressed about the institution of expertise were found not to be substantially applicable for independent accountant and financial advisor experts. Nevertheless, it was confirmed that the expertise activities of independent accountants and financial advisors are expected to be more effective.

Keywords: Accountancy, Expert Witness Organization, Expert Witness.

Jel Classification: M40, M41.


Bu dosyayı indir (2.pdf)Tam Metin (PDF)[Bilirkişilik Müessesesinde Yaşanan Sorunlarla İlgili Muhasebe Meslek Mensupları Ve Hakimlerin Algısı Üzerine Bir Araştırma ]710 Kb