YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmada, hisse senedi piyasaları ve döviz kurları arasındaki ilişkiler 12 ülke itibariyle 1997:07-2013:12 dönemi için panel veri analizleri kullanılarak incelenmiştir. Değişkenler arasındaki eşbütünleşme ilişkisinin belirlenebilmesi amacıyla Pedroni ve Kao eşbütünleşme analizleri uygulanmış ve bulguları, ilgili değişkenler arasında uzun dönemli ilişkilerin geçerli olduğunu ortaya koymuştur. Bunun yanı sıra, değişkenler arasındaki nedensellik ilişkileri Granger nedensellik testi ile sınanmış ve beklentilerle uyumlu olan nedensellik ilişkilerinin varlığı kanıtlanmıştır. Nedensellik bulgularını destekleyen sabit etkili model tahmin sonuçları, döviz kurunun cari değerinin borsa endeksi üzerindeki etkisinin negatif ve istatistiki bakımdan anlamlı olduğunu göstermiştir. Ayrıca, analizlerin sağlamlılığını gösterebilmek için modellere kontrol değişkenleri de ilave edilmiş ve faiz oranının cari ve bir dönem gecikmeli değerleri ile enflasyon oranın cari değerinin döviz kuru üzerinde istatistiki bakımdan anlamlı pozitif yönlü baskı yaratan temel faktörler olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hisse Senedi Piyasaları, Döviz Kurları, Panel Veri Analizi.

JEL Sınıflandırması: C33, G15, G23, F31.

A Panel Data Analysis on the Mechanics of Stock Market And Exchange Rate

ABSTRACT

In this study, the relationships between stock markets and exchange rates are examined using panel data analysis in the period 1997:07-2013:12 in 12 countries. Pedroni and Kao cointegration analysis are applied to determine the cointegration relationship among the variables and the findings of the analysis show the validity of long-run relationships among the variables. Besides, the causality nexus among the variables is tested using Granger causality analysis and the causal linkages among the variables are found that are compatible with the expectations. The results of the fixed-effect estimation analysis supporting the causality findings point out that the current value of the exchange rate has a statistically significant negative effect on the stock market index. Furthermore, in order to show the robustness of the analysis some control variables are added to the regression models and it is determined that the current and one-lagged values of the interest rate and the current values of inflation rate are the main factors which create a statistically significant positive pressure on the exchange rate.

Keywords: Stock Markets, Exchange Rates, Panel Data Analysis.

Jel Classification: C33, G15, G23, F31.


Bu dosyayı indir (7 (92).pdf)Tam Metin (PDF)[Hisse Senedi Piyasası ve Döviz Kuru Mekanizmaları Üzerine Bir Panel Veri Analizi ]877 Kb