YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Türkiye’deki imalatçı firmaların sahip olduğu ithalat bağımlılığı, finansman açıklarının ağırlıklı YP krediler ile finanse edilmesi ve bilinçsiz yönetim nedeniyle kur riskine maruz kaldığı görülmektedir. Makalede maruz kalınan kur riskinin mali veriler üzerindeki birincil (özkaynak erozyonu) ve ikincil (ertelenmiş likidite riski) etkilerinin tespiti ve alınabilecek tedbirler hakkında bilgi verilmektedir. Kur riski ve etkileri tespit edilirken merkez bankası imalat sektörü bilanço, gelir tablosu ve rasyolarından faydalanılmıştır. 2005-2014 aralığındaki mali veriler rasyo ve trend analizi açısından değerlendirilmiştir. Mali veriler üzerindeki kur kaynaklı negatif etkilerden; YP bazlı faturalandırma, kur hareketlerinin fiyata yansıtılması, operasyonel hedging ve finansal hedging yöntemleri kullanılarak korunmanın mümkün olduğu ortaya konulmuştur. Kur riskinden korunmak için sayılan 4 temel enstrüman; şirketlerde görülen özkaynak erozyonu ve biriken ertelenmiş likidite risklerinin olumsuz etkilerini sınırlayabilir. Bu enstrümanlar şirketlerin faaliyet döngüleri ile uyumlu bir biçimde; faaliyet karlılığından, dönem net karlılığına geçilirken kur kaynaklı negatif etkilerin sınırlandırılması amacıyla kullanılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Kur Riski, Kur Riskinin Yönetimi, Kur Riskinin Mali Veriler Üzerindeki Etkisi.

JEL Sınıflandırması: G32, F31.

Primary And Secondary Effects Of The Currency Risk In The Production Sector And Solution Offers For The Currency Risk

ABSTRACT

It is seen that the manufacturing companies in Turkey are exposed to the currency risk due to the import dependency they have, filling their financial gaps mainly with foreign currency loans, and the unconscious management. In this article, information with respect to the determination of the primary (resource erosion) and secondary (delayed liquidity risk) effects of the currency risk exposed on the financial data and the possible measures to be taken is provided. While the currency risk and its effects were determined, central bank manufacturing sector balance sheet, income statement and ratios were utilized. Financial data between 2005 and 2014 was evaluated in terms of ratio and trend analysis. It is revealed that protection from the currency-related negative effects on financial data is possible with the use of foreign currency based billing, reflection of the currency movements to the price, operational hedging and financial hedging methods. Four main instruments considered in terms of avoiding the currency risk may limit the negative effects of the resource erosion seen in the companies and deferred accumulated liquidity risks. These instruments should be used in order to limit the negative currency-related effects while shifting from the operating profitability to the net profit for the period in a compatible manner with the operating cycles of the companies.

Keywords: Currency Risk, Currency Risk Management, Effect of the Currency Risk on the Financial Data.

Jel Classification: G32, F31.


Bu dosyayı indir (8 (91).pdf)Tam Metin (PDF)[İmalat Sektöründe Kur Riskinin Birincil Ve İkincil Etkileri Ve Kur Riskine Karşı Çözüm Önerileri ]544 Kb