YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Ülkeler; sosyal, ekonomik, kültürel vb. yönlerden, birbirleriyle her geçen gün daha fazla ilişkili hale gelmekteler. Ülkeler arası artarak devam eden ilişkilerin, daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için tüm dünyada çeşitli düzenlemeler yapılmaktadır. Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından, uluslararası ortak bir muhasebe dilinin tesis edilmesine yönelik, ülkemizde atılan adımlar bu kapsamda değerlendirilebilir. Bu çalışmanın amacı; teknoloji, küreselleşme, inovasyon ve rekabet gibi ekonomik hayatta belirleyici olan bazı unsurlarda yaşanan hızlı değişimin de etkisiyle, değeri düşen varlıklar konusunu düzenleyen TMS-36' nın incelenerek standartta açıklanan; "Kullanım Değeri" kavramının anlaşılmasına katkı sağlamaktır. Çalışmanın son bölümünde, Kullanım değerinin hesaplanmasına yönelik çeşitli senaryolar üzerinden örnek çözümler yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: TMS-36, Kullanım Değeri, Varlıklarda Değer Düşüklüğü

Jel Sınıflandırması: M41, M48

Calculation of Value in Use According to Turkish Accounting Standarts-36 on Impairment of Assets

ABSTRACT

Countries are becoming more and more associated with each other from social, economical, and cultural perspectives. To maintain the relations between countries in a more vigorous manner, a variety of regulations is made around the globe. In this context, the Public Oversight Accounting and Auditing Standards Authority of Turkey has taken steps to make Turkey's accounting language compatible with the rest of the world. Turkish Accounting Standart-36 regulates the issue of ‘impairment of assets’ which is affected by transformative and rapid changes in technology, globalization, innovation and competition and has a great impact on financial life. The aim of this study is to examine the TAS-36 and, thereby, to contribute to the understanding of “the value in use” concept described in the standards. In the last section of the study, Value in Use calculation has been illustrated for different scenarios.

Key Words: TAS 36, Value in Use, Impairment of Assets

Jel Classification: M41, M48

Bu dosyayı indir (1.pdf)Tam Metin (PDF)[TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü Standardına Göre Kullanım Değerinin Hesaplanması ]252 Kb