YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışma, Borsa İstanbul (BIST) 100’de işlem gören işletmelerin 2006-20014 yılları arasındaki bölümsel raporlama uygulamalarını ve bölümsel raporlama düzeylerine etki eden faktörleri incelemeyi amaçlamaktadır. İşletme hacmi, kârlılık, borçluluk, sahiplik yapısı, denetim firması büyüklüğü ve yönetim kurulu bağımsızlığı gibi işletme özelliklerinin bölümsel raporlama düzeyine etkisi panel veri analizi gerçekleştirilerek incelenmiştir. Analiz sonuçlarına göre işletmelerin bölümsel raporlama düzeyleri bu süreçte önemli bir derecede gelişmiştir. Çalışmanın bulguları, işletme hacminin işletmelerin bölümsel raporlama düzeyini anlamlı ve pozitif bir şekilde etkilediğini göstermiştir. Bununla birlikte, sahiplik yapısının ürün ve hizmet bazlı bölümsel raporlama düzeyi ile pozitif bir ilişkisi vardır. Ayrıca, dört büyük denetim firması tarafından denetlenen işletmeler daha fazla coğrafi bilgi raporlamaktadır. Beklentilerin aksine, kârlılık bölümsel bilgi düzeyini negatif olarak etkilemektedir.

Anahtar Kelimeler: Bölümsel Raporlama, Faaliyet Bölümleri Standardı, TMS 14, TFRS 8.

Jel Sınıflandırması: M40, M41.

Segment Reporting under Operating Segments Standard: A Research on the Borsa Istanbul Companies

ABSTRACT

This study aims to determine both the segment disclosure practices of the firms listed on the Borsa Istanbul (BIST) 100 for the period between 2006 and 2014 and the factors that affect their segment disclosure levels. The impact of several firm characteristics as firm size, profitability, leverage, ownership structure, auditing firm size, and the board independence on the segment reporting disclosure level is examined by employing panel data analysis. According to the analysis results, segment disclosure level of the entities improved significantly during this period. The findings of the research indicate that firm size has a significant positive affect on segment reporting disclosure level of the companies. In addition to this, the ownership structure has a positive relationship with products and services based segment disclosure level. Further, the entities which are audited by big four audit companies disclose more geographical segment data. Contrary to expectations, profitability affects segment disclosure level negatively.

Keywords: Segment Reporting, Operating Segments Standard, IAS 14, IFRS 8.

Jel Classification: M40, M41.


Bu dosyayı indir (2.pdf)Tam Metin (PDF)[Faaliyet Bölümleri Standardı Kapsamında Bölümsel Bilgi Raporlaması: Borsa İstanbul Şirketleri Üzerine Bir Araştırma ]325 Kb