YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmanın amacı kar dağıtım politikasının kazanç yönetimi uygulamaları üzerindeki etkisini tespit etmektir. Bu amaç doğrultusunda araştırmada 2011-2014 yıllarına ait Borsa İstanbul (BİST) imalat sanayide faaliyet gösteren 70 şirketin verilerinden yararlanılmıştır. Şirketlerin kar dağıtım politikaları, kar dağıtım oranları ile kazanç yönetimi uygulamaları ise ihtiyarı tahakkuklar dikkate alınarak belirlenmiştir. İhtiyarı tahakkuklar Jones Modeli (1995) kullanılarak hesaplanmıştır. Kar dağıtım politikası (KD) bağımlı; kazanç yönetimi uygulamaları (KY) bağımsız; aktif karlılık oranı (ROE), firma büyüklüğü (SİZE) ve finansal kaldıraç oranı (FKO) kontrol değişkenler olarak kullanılmıştır. Yapılan analizler sonucunda kazanç yönetimi uygulamaları ile kar dağıtım politikası arasında anlamlı ve pozitif bir ilişki bulunulamamıştır .

Anahtar Sözcükler: Kar Dağıtım Politikası, Kazanç Yönetimi Uygulamaları

Jel Sınıflandırması: M40, M41.

The Impact of Dividend Policy on Earnings Management Practices

ABSTRACT

The aim of this study is to determine the impact of dividend policy on earnings management practices. In accordance with this purpose, in the study the data of 100 companies which were in business in Istanbul stock market (BIST) manufacturing industry between the years 2011-2014 is used. The dividend policies, dividend rates and earnings management practices of the companies are, on the other hand determined by considering discretionary accrual. Discretionary accruals are calculated by using Jones Model (1995). dividend policy (DP) dependent; earnings management practices(EMP) independent; return on assets rate (ROE), company size (SIZE) and financial leverage ratio (FLR) are used as control veriables. After the analysis made, positive relationship couldn't be found between the earnings management practices and dividend policy.

Keywords: Dividend Policy, Earnings Management Practices

Jel Classification: M40, M41.

Bu dosyayı indir (3.pdf)Tam Metin (PDF)[Kar Dağıtım Politikasının Kazanç Yönetimi Uygulamaları Üzerindeki Etkisi ]431 Kb