YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bu çalışmanın amacı, muhasebe meslek mensuplarının proaktif kişilik özelliklerinin UFRS’ ye bakış açılarına ve bilgi düzeylerine etkisini, kariyer memnuniyeti üzerinden ölçmektir. Proaktif kişilik yapısına sahip bireyler, iş hayatındaki hedeflere ulaşmak için sürekli kendilerini geliştirir ve bu yönde caba içinde olurlar. Kariyerlerinden memnun olan meslek mensuplarının, mesleki gelişmeleri yakından takip etmeleri ve değişime olumlu bakmaları beklenir. Yapılan araştırma sonucunda, proaktif kişilik yapısına sahip olan muhasebe meslek mensuplarının, kariyerlerinden memnun oldukları, kariyer memnuniyeti yüksek olan muhasebe meslek mensuplarının UFRS değerleme ölçülerini bilme düzeylerinin yüksek olduğu tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Proaktif Kişilik, UFRS, Kariyer Memnuniyeti, Muhasebe Meslek Mensubu, Mesleki Bilgi

JEL Sınıflandırması: M12, M41

The Effect of Proactive Personality of CPAs on Career Satisfaction, IFRS Perception And Knowledge Level

ABSTRACT

The purpose of this study is to test effect of proactive personality of CPAs on career satisfaction, IFRS perception and knowledge level. In order to achieve their goals in work life, individuals with proactive personality improve themselves continuously and are always in struggle for the improvement. Satisfied members of the profession are expected to follow their professional development closely and perceive improvement positively. As a result of the study, it has been discovered that the accounting members with proactive personality are happy with their career, and has been identified that those highly satisfied members are fully aware of the knowledge of IFRS and have high awareness of valuation measures.

Keywords: Proactive personality, IFRS, Career success, CPA, Professional knowledge.

Jel Classification: M12, M41

Bu dosyayı indir (4.pdf)Tam Metin (PDF)[Muhasebe Meslek Mensuplarının Proaktif Kişilik Özelliklerinin, Kariyer Memnuniyeti İle UFRS’ ye Bakış Açıları ve Bilgi Düzeyleri Üzerine Etkisi ]333 Kb