YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Özellikle son yıllarda ekonomide yaşanan küreselleşme ve teknolojik gelişmelerin etkisiyle, muhasebe mesleğinin standart ve uygulamalarında önemli düzeyde değişme ve gelişmeler meydana gelmiştir. Ancak bir taraftan muhasebe mesleğinin uluslararası standartlara uyum süreci devam ederken, diğer taraftan meslek mensuplarının çözüm bekleyen sorunları bulunmaktadır. Bu çalışmada, Uşak ilinde faaliyet gösteren muhasebe meslek mensuplarının sorunlarının ve bu sorunların çözümüne yönelik beklentilerinin tespit edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca çalışma kapsamında meslek mensuplarının mesleki memnuniyetleri Kruskall-Wallis testi ile analiz edilmiştir. Çalışma sonuçları meslek mensuplarının sorunlarının henüz çözülmediğini ve buna rağmen meslek mensuplarının genel olarak mesleklerinden memnun olduklarını göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe, Muhasebe Meslek Mensupları, Sorunlar, Mesleki Memnuniyet

Jel Sınıflama Kodları: M40, M41, M49

The Analysis of The Issues and Satisfaction of Accounting Professionals: Uşak Case

ABSTRACT

Especially in recent years, the globalization and technological developments in the economy have resulted to a significant level of change and results in the standards and practices of the accounting profession. However, compliance with the international standards of the accounting profession on the one hand while continuing the process, on the other hand there are unresolved issues of the members of the accountants. In this study, it is aimed to identify the issues and expectations for the solution of this problems of professional accountants operating in the city of Usak. In addition, the professional satisfaction of the members of accounting profession was analyzed by using Kruskall-Wallis test. The study results, in spite of the issuess yet to be resolved, shows that accounting prrofessionals are generally satisfied with their profession.

Keywords: Accounting, Accounting Professionals, Issues, Professional Satisfaction

Jel Classifications : M40, M41, M49

Bu dosyayı indir (5.pdf)Tam Metin (PDF)[Muhasebe Meslek Mensuplarının Sorunları ve Mesleki Memnuniyetlerinin Analizi: Uşak İli Örneği ]1010 Kb