YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Bireysel yatırımcılar, kendi nam ve hesaplarına işlem yapan bireylerdir. Çalışmada bireysel yatırımcıların risk getiri tercihlerini etkileyen faktörler, çeşitli demografik özelliklerden yararlanılarak incelenmeye çalışılmıştır. Araştırma, Osmaniye ilindeki bireysel yatırımcılar baz alınarak, tesadüfi örnekleme yöntemi ile farklı meslek gruplarından rassal olarak seçilen bireylere anket tekniği kullanılarak yapılmıştır. Elde edilen veriler “Multinominal Probit Modeli” kullanılarak değerlendirilmiş neticede bireysel yatırımcıların bazı demografik özelliklerde risk alma düzeylerinin farklılıklar gösterdiği gözlenmiştir. Model tahmini sonucunda demografik faktörlerden cinsiyet ve medeni durum değişkenlerinin bireylerin risk tercihlerinde etkili olduğu bulgusuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Bireysel Yatırımcı, Risk, Risk Algısı, Demografik Özellikler, Multinominal Probit Model, Osmaniye.

JEL Sınıflandırması: C25, D81, G02, G11

Individual Investor Demographics: Investigation Of Risk Return Preferences in Osmaniye with Multinomıal Probit Model

ABSTRACT

Individual investors are individuals who make transaction for self accounts. In the study, the factors that influenced individual investors risk return preferences has been investigated by means of various demographic features. Investigation has been carried out by using survey method with random sampling and based upon individual investors who selected randomly from different occupational groups in Osmaniye province. The obtained data has been examined by using “Multinomial Probit Model”. Eventually, it has been observed that individual investors risk taking levels show differences in some demographic features. As a result of model estimate, it has been attained demographic factors gender and marital status variables are effective on individuals risk preferences.

Key Words: Individual Investor, Risk, Risk Perception, Demographic Features, Multinomial Probit Model, Osmaniye.

JEL Classification: C25, D81, G02, G11

Bu dosyayı indir (8.pdf)Tam Metin (PDF)[Bireysel Yatırımcı Demografileri: Osmaniye İlinde Risk Getiri Tercihlerinin Multinominal Probit Modeliyle İncelenmesi]338 Kb