YOOtheme

Duyurular

ÖZET

Ulusal paranın yabancı para cinsinden değeri şeklinde tanımlanan döviz kurları önceleri uluslararası mal ve hizmet alım satımlarına göre belirlenirken, teknolojinin gelişmesi sonucunda para piyasaları kurların ayarlanmasında daha etkin hale gelmiştir. Bu bakımdan küreselleşme ile ekonomik belirsizliklerin arttığı bir ortamda ekonomideki en önemli gösterge ve fiyatlardan biri döviz kurudur. Bu çalışmanın amacı, döviz kurundaki değişimlerin hisse senedi getirisi üzerindeki etkisini ortaya koymaktır. Bu bağlamda Borsa İstanbul 100 Endeksi’nde 2006-2014 yılları arasında işlem gören imalat ve ticaret sektörlerinde faaliyet gösteren 42 firma seçilmiştir. Yıllık reel döviz kuru endeksindeki değişimler ve hisse senedi getirileri hesaplanmıştır. Tahmin yöntemi olarak panel veri analizi kullanılmıştır. Çalışmanın sonucunda, reel döviz kuru endeksindeki değişimin hisse senedi getirisi üzerinde pozitif anlamlı etkisinin olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Hisse Senedi Getirisi, Panel Veri Modeli, Reel Döviz Kuru Endeksindeki Değişim.

Jel Sınıflandırması: C12, C23, F31,

Effect of Foreign Exchange Rate Changes to the Stock Returns: An Application on the Istanbul Stock Exchange 100 Index

ABSTRACT

Exchange rate, which is defined as the value of national currency in terms of foreign currency, used to be determined on the basis of international goods and services trade; however, with the development of technology, money markets became more effective in the determination of exchange rates. In this respect, foreign exchange rate is one of the most critical indicators in economy in the current global economic environment, where uncertainties have increased. This study aims to explain the effects of changes in foreign exchange on the stock returns. In this context, 42 companies were selected which were in operation in Istanbul Stock Exchange 100 Index and traded in the manufacturing and trade sectors between the years 2006-2014. Annual changes in real exchange rate index and stock returns were calculated. The panel data analysis was used as the method of estimation. In conclusion, it was found that changes in real exchange rate index had a positive and significant effect on stock returns.

Keywords: Stock Returns, Panel Data Models, Change in the Real Exchange Rate Index.

Jel Classification:C12, C23, F31.

Bu dosyayı indir (9.pdf)Tam Metin (PDF)[Döviz Kuru Değişimlerinin Hisse Senedi Getirisine Etkisi: Borsa İstanbul 100 Endeksi Üzerine Bir Uygulama ]376 Kb